Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий шинэчилсэн төлөвлөгөө

Үргэлжлэл:

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ
ЧИГЛЭЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН
ЗОРИЛТУУД
Нэгдүгээр тэргүүлэх чиглэл. ”Эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлсэн нийгмийн сайн сайхан амьдралыг цогцлуулсан Цэвэр, ногоон хот байна”...
Нэгдүгээр тэргүүлэх чиглэлд хүрэх стратегийн зорилтууд:
Зорилт-1.1 Хүрээлэн буй орчныг бохирдуулагч эх үүсгүүрүүдийг тогтоон нийтийн
хэрэгцээний ногоон байгууламжийн эзлэх хувь хэмжээг эрчимтэй нэмэгдүүлж голын сав газрууд, гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийг иж бүрэн тохижуулж нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг 20м²-д хүргэн агаарын тоосонцорын 50 орчим хувийг эзэлж буй хөрснөөс үүсэх тоос шороог эрсбагасгах
Зорилт-1.2 Иж бүрэн тогтолцооны дагуу хатуу хог хаягдлын менежментийг хөгжүүлнэ.
Зорилт-1.3 Цэвэр усны нөөцийг хамгаалж, усны хэмнэлттэй зөв менежментийг бий болгох
Зорилт-1.4 Усны хагалбар болон Толгойт, Сэлбэ, Улиастайн голууд Хатан Туулын ай савын газрыг ойжуулан 50 гаруй гол горхи, 77 булаг шанд 18 рашаан, 2 нуур зэрэг гадаргын болонгүний уст орон зай бүхий газар нутгийг орон нутгийн хамгаалалтанд авах
Зорилт-1.5 Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох арга чадавхийг бий болгож экосисемийн тэнцвэрт байдлын алдагдлыг зогсоох, хамгаалах замаар хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангана.
Зорилт-1.6 Хотын нутаг дэвсгэрийн газар, хөдлөлийн болон үер усны эрсдэлийн үнэлгээг хийж хотжилтыг хязгаарлах нутаг дэвсгэрийг хамгаалалтанд авах
Зорилт-1.7 Гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын үнэлгээ хийж тогтвортой суурших гэр хорооллын үерийн хамгаалалтын байгууламжийг сайжруулан, эрсдэлтэй бүсэд байгаа өрхийг нүүлгэн шилжүүлнэ.
Зорилт-1.8 Хот суурингийн төлөвлөлтөд байгалийн хязгаарлагч хүчин зүйлсийг урьдчилан нарийн тооцох, төлөвлөлтгүй газар ашиглалтыг таслан зогсооно.
Зорилт-1.9 Төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн дулаан, цахилгаан эрчим хүчний хангамж, түгээлтийг төгөлдөршүүлэн эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. Сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалтыг нэмэгдүүлж экологид ээлтэй ногоон хотын туршлагыг нэвтрүүлнэ. Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 9
Хоёрдугаар тэргүүлэх чиглэл. “Зохистой газар зохион байгуулалт, дэд бүтэц, орон сууцны нөхцөл бүхий Амьдрахад таатай хот болно”
Хоѐрдугаар тэргүүлэх чиглэлд хүрэх стратегийнзорилтууд:
Зорилт-2.1 Улаанбаатар бүсийн нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын бүсчлэл
тогтоож, хотжилт болон аж ахуйг хязгаарлан хөгжүүлэх бүс, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйг тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх бүсүүдийг тодорхойлж газар ашиглалтын үүрэг, зориулалтыг хуульчлах
Зорилт-2.2 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “хот байгуулалтын бүсчлэл” тогтоож,
суурьшлыг дэмжих буюу барилгажуулах бүс, хотжилтыг хязгаарлан газар ашиглалтыг хориглох болон аж ахуйг хязгаарлан хөгжүүлэх бүс, хөдөө аж ахуйг тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх бүсүүдийг тодорхойлж газар ашиглалтын үүрэг, зориулалтыг хуульчлан хот байгуулалтыг дэмжсэн газар зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлнэ.
Зорилт-2.3 Барилгажуулах нутаг дэвсгэрийн “Бүсчлэлийн тогтолцоо”, газар
ашиглалтын үүрэг зориулалтанд тулгуурлан дүүргийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж, дүүрэг, хороодын хил хязгаарыг шинэчлэн тогтооно.
Зорилт-2.4 ХАА-н зориулалтын бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуй, усалгаатай газар тариаланд суурилсан фермерийн болон бэлчээрийн хосолсон аж ахуйн сүлжээг бий болгож хүн амын хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах
Зорилт-2.5 Хот байгуулалтын бүсчлэлд нийцүүлэн хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй тоосгоны 19 үйлдвэр, хайрганы 32 үйлдвэр, арьс шир боловсруулах 76 үйлдвэр, автомашин засвар үйлчилгээний 314 газар, асфальтын 4 үйлдвэр, шатахуун түгээх газар, нефть хадгалах агуулахын 166 байгууллагын газар ашиглалтыг өөрчлөн хөрсний эвдрэл, бохирдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэнэ.
Зорилт-2.6 Дэд бүтцийн хангамжийн найдвартай эх үүсвэр, оновчтой байршлыг хотын өсөлт, хот байгуулалтын шаардлагад нийцүүлэн оновчтой тодорхойлох
Зорилт-2.7 Цахилгаан дулааны шинэ эх үүсвэр барьж ашиглах, сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалтыг нэмэгдүүлж нар, салхи, усны эрчим хүчний болон хийн хангамжийн дан болон хоршсон хэрэглээг хөгжүүлэх
Зорилт-2.8 Ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэрийг тогтоож, үйлдвэрлэлт борлуулалтын зохистой тогтолцоо, хэмнэлттэй хэрэглээг төлөвшүүлнэ.
Зорилт-2.9 Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлж усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалах, зохистой ашиглах, гадаргын усны тодорхой хэсгийг эргэлтэнд оруулах, саарал усны технологийг нэвтрүүлэх замаар ус хангамжийн нөөцийг хэмнэх
Зорилт-2.10 Транзит тээвэр, логистик үйлчилгээг зохистой хөгжүүлж авто болон төмөр зам, агаарын тээврийн олон улсын сүлжээнд нэгдэн улс хоорондын авто замын төлөвлөлттэй уялдуулан Улаанбаатар хотын автозамын ангилал зэрэглэлийг оновчтой тодорхойлно.
Зорилт-2.11 Мэдээлэл харилцааны технологийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бүх салбарт нэвтрүүлж хөгжлийн хурдасгуур болгон хөгжүүлэх
Зорилт-2.12 Хотын бүх иргэд аюулгүй, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, нийтийн аж ахуйн үндсэн үйлчилгээтэй тохилог орон сууцанд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх
Зорилт-2.13 Монголын нүүдлийн болон суурин соѐл иргэншлийн түүх болсон үндэсний орон сууц “Гэрийн хороолол”-ын бүсийн төлөвлөлтийг тусгайлан авч үзэж “Нийслэл”-ийн хот байгуулалтын шаардлагад нийцүүлэн архитектур, орон Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 10
зайн өвөрмөц илэрхийлэл болгон хөгжүүлж, “амьдрах нөхцлийн стандарт”, “төлөвлөлтийн стандарт”-ыг тогтооно.
Зорилт-2.14 Гэр хорооллын онцлог нөхцөлд нийцсэн инженерийн хангамжийн технологийн шийдлийг тодорхойлж хог хаягдлыг боловсруулж эрчим хүч үйлдвэрлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. Саарал усны технологийг нэвтрүүлнэ.
Зорилт-2.15 Төвлөсөн болон хэсэгчилсэн дэд бүтэц бүхий орон сууц барих санал санаачлагыг дэмжих, иргэдийн худалдан авах чадварт нийцсэн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

 

Холбоотой мэдээ