“Цэнхэр карт” хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа

“Цэнхэр карт” хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа

  Барилга, хот байгуулалтын яамнаас барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, дүрэм журмыг ажил олгогч, ажилтнаар чанд сахиулах, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг нэгдсэн журмаар зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэгдсэн мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлэх зэрэг цогц арга хэмжээг  2013- 2016 онд хэрэгжүүлэх зорилгоор “Цэнхэр карт” хөтөлбөрийг боловсруулсан. 

      Энэхүү хөтөлбөрийг БХБЯ, Хөдөлмөрийн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд хамтарч ажиллах гэрээнд тус яамны сайд нар гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.
 
      “Цэнхэр карт” хөтөлбөрийн зорилго нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэхэд ажил олгогч, хөдөлмөр хамгааллын асуудал хариуцсан албаны дарга, ажилтан болон үйлдвэрлэлийн талбай хариуцсан инженер техникийн ажилтан, туслан гүйцэтгэгч, ажлын бригадын ахлагч нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэн холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг мөрдүүлэх замаар барилгын салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагад эрсдэлгүй, аюулгүй, эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх юм.
 
      Хөтөлбөрийн хүрээнд БХБЯам болон мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан албаны удирдлага, ажилтнуудад хөтөлбөрийн дагуу үе шаттай сургалтуудыг зохион байгуулах аж. Ингэснээр сургалтанд хамрагдсан удирдлага, ажилтнууд  “Цэнхэр карт” хөтөлбөрийн зорилгыг ойлгож, цаашлаад барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, угсралтын талбайд ажиллагсдынхаа хэмжээнд уг сургалтыг улам өргөжүүлэн тасралтгүй явуулдаг болно гэлээ.
 
      Энэхүү хөтөлбөрийн ач холбодол нь барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан нь  барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талбайд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм стандартыг мөрдөж ажилладаг болох,  ажлын байрны хариуцлага нэмэгдэх бөгөөд  тэднийг бүртгэлжүүлснээр ерөнхий гүйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагч, захиалагч, туслан гүйцэтгэгч зэрэг ажлын нэгжийн хүлээх үүрэг хариуцлага тодорхой болох юм.
 

Холбоотой мэдээ