ХХАА-ны зааварчилгаа заавал өгж хэвшицгээе

ХХАА-ны зааварчилгаа заавал өгж хэвшицгээе


ЗААВАРЧИЛГААНЫ АГУУЛГА

3.1. Ажилтанд зааварчилгаа өгөхдөө дараах зүйлтэй нарийн танилцуулна:

а) Хөдөлмөр Хамгааллын  удирдлагын системээс тухайн ажилтанд хамааралтай хэсгийг;
б) ажилтны ажиллуулах ёстой тоног төхөөрөмж, технологи, тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа;
в) ажилтан ажлын байран дээрээ биеэ авч явах байдал, ажлыг гүйцэтгэхдээ заавал мөрдвөл зохих үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр, аюулгүй ажиллагааны дүрэм;
г) ажлын байрны эмх цэгц, зохион байгуулалтын шаардлага;
д) аваарь арилгах төлөвлөгөө, цехэд аваарь осол гарах үед ажилтнаас гүйцэтгэх үүрэг;
е) гарч болох хорт хий, уурнаас хамгаалах арга ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ;
ж) ажиллуулахаар хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмж, машины аюулгүй ажиллуулах нөхцөл;
з) ажиллуулахаар хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны карт, техникийн паспорт, заводын заавар;
и) холбоо, дохиоллын хэрэгслэл, хамгаалах хэрэгслэлүүдийн зориулалт ба ашиглах дүрэм;
к) тухайн хэсэгт хэрэглэж байгаа галын багаж хэрэгсэл, тэдгээрийн байрлал ба гал команд, түргэн тусламж дуудах журам;
л) ажилд орж байгаа ажилтны мэргэжлийн дагуу батлагдсан аюулгүй ажиллагааны зааврууд.
 

Холбоотой мэдээ