Барилгын салбар 2012 оны 1-р улиралд

Барилгын салбар 2012 оны 1-р улиралд

Барилгын байгууллагууд 2012 оны эхний улиралд нийт 23.1 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэсний 23.0 тэрбум төг буюу 99.6 хувь нь дотоодын, 0.1 тэрбум төг буюу 0.4 хувь нь гадаадын барилгын байгууллагуудад ногдож байна. Барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.1 тэрбум төг буюу 0.3 хувь, үүнээс дотоодын байгууллагынх 0.6 тэрбум төг буюу 2.8 хувиар өсч, харин гадаадын байгууллагынх 0.6 тэрбум төг буюу оны мөн үеийнхээс орон сууцны барилгын 84.4 хувиар буурсан байна.

Барилга угсралт, их засварын ажлын 10.6 хувь , 13.3 хувь нь орон сууцны барилга, 36.8 хувь нь инженерийн барилга байгууламж, 39.3 хувь нь орон сууцны бус барилгад ногдож байна. Өмнөхн оны мөн үеийнхээс орон сууцны барилгын ажлын эзлэх хувь 23.6 пункт, орон сууцны бус барилгынх 3.8 пунктээр буурч, харин инженерийн барилга, байгууламжийнх 23.9 пункт, их засварын ажлынх 3.5 пунктээр нэмэгджээ.

Холбоотой мэдээ