Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах бүсчлэлийн хил хязгаар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах бүсчлэлийн хил хязгаар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын

хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2012 оны 11-р сарын 22-ны өдөр

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-д, Нэгдсэн төсвийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:                                      

            Нэг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах бүсчлэлийн хил хязгаарыг газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсчлэлд үндэслэн хавсралтаар баталсугай.

            Хоёр. Нийслэлийн  нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд заагдсан үнэлгээнээс тооцон 1 дүгээр бүсэд 1,0 хувь, 2,3 бүсэд 0,8 хувь, 4,5 дугаар бүсэд 0,6 хувь байхаар тус тус тогтоосугай.

            Гурав. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах бүсчлэл, татвар ногдуулах хувь хэмжээг 2013 оны 1 дүгээр 1-нээс эхлэн мөрдсүгэй.

            Дөрөв. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон тогтоол шийдвэрийг татвар төлөгчдөд сурталчлан таниулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай.

 

 

                                                                ДАРГА                                                  Д.БАТТУЛГА

 

Нийслэлийн ИргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 5/16 дугаар тогтоолын хавсралт

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн

албан татвар ногдуулах бүсчлэлийн хил хязгаар

1 дүгээр бүсчлэлд хамрагдах:

Баянгол дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 25 дугаар хороо, Сонгинохайран дүүргийн 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 23, 30, 31 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11,15 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо.

2 дугаар бүсчлэлд хамрагдах:

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн  7, 8, 10, 11, 12, 26 дугаар хороо, Сонгинохайран дүүргийн 4, 20 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 12 дугаар хороо.

3 дугаар бүсчлэлд хамрагдах:

Баянгол дүүргийн 9, 10, 11, 21, 22, 23 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 5, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороод,  Сонгинохайран дүүргийн 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13, 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүргийн 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо.

4 дүгээр бүсчлэлд хамрагдах:

Сүхбаатар дүүргийн 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо, Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороо, Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо.

5 дугаар бүсчлэлд хамрагдах:

Налайх дүүргийн 1, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар хороо, Багануур дүүргийн 2, 3, 4, 5 дугаар хороо, Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо.

 

Холбоотой мэдээ