Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын Сайдын Албан даалгавар

Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын Сайдын Албан даалгавар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН
АЛБАН ДААЛГАВАР

 
   2012 оны 09 сарын 19 өдөр                                     Дугаар 01                                                   Улаанбаатар  хот
 
 
     Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг  барилгын салбарт эрчимжүүлэх тухай
 
 
      Сүүлийн үед барилгын салбарт үйлдвэрлэлийн зай талбайн нөхцөл байдал, тоног төхөөрөмж, машин механизмын ашиглалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаагүй буруутай үйл ажиллагааны улмаас эрдэнэт хүний амь нас үрэгдсэн тохиолдол хэд хэд гарлаа. Иймд барилгын болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, стандартыг сахин мөрдүүлэх, болзошгүй осол аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, захиалагч, хөрөнгө оруулагчдад ДААЛГАХ НЬ:
  1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар гарсан хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, норматив баримт бичиг, стандартыг чанд мөрдүүлж, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлсэн зурагт хуудас, санамж зэргийг ажлын байр, хэсэг бүрт байрлуулан, осол зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх журам болон үйлдвэрлэл явагдаж байгаа барилга, байгууламжийн талбайн зохион байгуулалтын зургийг ажил, үйлдвэрлэлийн онцлог, барилгын талбайн байршил, зорчих хэсгийн зам талбайн нөхцөл байдалтай уялдуулан баталгаажуулан мөрдүүлэх
  2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан алба, ажилтны ажил үүргийн хуваарийг нарийвчлан тогтоож, бүтэц зохион байгуулалтын онцлогтоо тохируулан тогтмол ажиллуулах, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг технологийн үйлдэл бүрт нарийвчлан боловсруулж, талбайд ажиллаж байгаа ажилтнуудад хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг чанд мөрдүүлж ажиллах,
  3. Барилга угсралтын ажлын явцад хувь хүн, хуулийн этгээдэд учирч болзошгүй хохирол, эрсдэлийг тооцоолж, даатгуулах арга хэмжээ авах, туслан гүйцэтгэгч болон түншлэгч байгууллагатай хамтран үйлдвэрлэл явуулахдаа аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчинд тавих шаардлага, хариуцлагын талаар гэрээндээ  нарийвчлан тусгаж байх,
  4. Барилга угсралтын талбайг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалах хэрэгсэл /хамгаалалтын тор, шат/, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж, ажилтнуудыг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /хамгаалалтын малгай, аюулгүйн бүс, ажлын бээлий, гутал/-аар хангаж, хэрэглүүлж хэвшүүлэн, харуул хамгаалалтыг чангатгаж, эмх цэгцтэй байдлыг хангуулж ажиллах,
  5. Өргөх, тээвэрлэх машин механизм, тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж баталгаа авах, техникийн бүрэн байдалд үзлэг хийж ажилд гаргадаг журам тогтоож ажиллах,
  6. Барилгын салбарт мөрдөх хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр инженер техникийн ажилтан, ажиллагсадын дунд сургалт явуулж, хамрагдсан ажилтан, ажиллагсадаар ажил гүйцэтгүүлж байх, ажилтнуудыг амрах, дулаацах байр, халуун хоол ундаар хангах,  эрүүл мэндийн байнгын болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, ажлын нөхцөлтэй нь уялдсан ажил, амралтын горимыг тогтоож мөрдүүлэх
 
САЙД     Ц.БАЯРСАЙХАН

 

Холбоотой мэдээ