“Барилга-Аюулгүй ажиллагаа” зөвлөгөөнөөс уриалга гаргалаа

“Барилга-Аюулгүй ажиллагаа” зөвлөгөөнөөс уриалга гаргалаа

 

     Барилгын салбар гэгч том шувуу буруу дэвээд байна уу даа?. Барилгын салбарт даруй шийдвэрлэх хэрэгтэй олон асуудал байгаа. Бид ярьсаар ирсэнээс биш, хийж хэрэгжүүлсэн ажил нь ховор. 
      Барилгын ажил явагдаж байх үед ажилчид хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хангаагүй, энэ талын мэдлэг мэдээлэл дутмагаас үүдэлтэй осол аваарууд шил шилээ даран гарч эрдэнэт хүний амь нас эрсэдсэн. Энэ нь жирийн иргэдийн бухимдлыг төрүүлсэнээс гадна барилгын салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаанд хаана хаанаа анхаарлаа хандуулах цаг болсоныг харуулж байна.
      Тиймээс МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Барилга, Дэд бүтцийн зөвлөлөөс санаачлан БХБЯ, МХЕГазар, ОБЕГазар, МБХ, “Барилга.МН” БЗМТөв, МБҮЭ, БХҮНТөв, МБҮАссоциаци хамтран  “Барилга - Аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд барилгын салбарт бизнес эрхлэгч компаниудын төлөөлөл, салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл ирсэн юм.
       Уулзалтаар барилгын салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж, компаниуд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангахад юуг анхаарч ажиллах ёстой, аюулгүй үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагууд, барилгын салбарт бизнес эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал зэрэг асуудлаар илтгэж тавигдаж санал бодлоо солилцож уриалга гаргалаа
 
 
 

 

 

 

 

“Барилга-Аюулгүй ажиллагаа” уулзалт зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалга
 
2012-09-28                                                                                                         Улаанбаатар хот
 

      Барилгын салбарт сүүлийн үед хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа шаардлагын хэмжээнд бүрэн хангагдаагүйгээс зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дээр үйлдвэрлэлийн осол дараалан гарч, эрдэнэт хүний амь эрсэдсэн үйл явдал болсонд барилгын байгууллагын мэргэжлийн холбоод, ААНБ-ын удирдлага, ажилтнууд харамсахын зэрэгцээ уг асуудалд санал солилцон, дүгнэлт хийж аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр дараах ажлуудыг салбарын яам, мэргэжлийн холбоод, ААНБ-ууд хамтран хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл гаргаж, “Барилга-Аюулгүй ажиллагаа” уулзалт хэлэлцүүлгийг улирал бүрт зохион байгуулан, үр дүнгээ хэлэлцэж байх нь зүйтэй гэж үзлээ.
  1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012-09-19 өдрийн 01 тоот “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг барилгын салбарт эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврыг мөрдөн хэрэгжүүлэх;
  2. Барилга хот байгуулалтын яаманд тавьж шийдвэрлүүлэх асуудал:
а/ Барилгын салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн тогтолцооны олон улсын стандарт ISO-18001 стандартыг нэвтрүүлж, салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын менежментийн тогтолцоог сайжруулах ажлыг яамны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх
 
б/ Барилгын салбарт мөрдөж байгаа “Барилгын тухай”, “Хот байгуулалтын тухай” хууль бусад дүрэм журамд захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын аюулгүй ажиллагааны талаар хүлээх хариуцлагыг тодорхой болгож хуульчлах, хуулийн шинэчлэлтэнд тусгах
 
в/ Барилгын төсөвт өртгийн нормд аюулгүй ажиллагаанд зарцуулах зардлын норматив тогтоон өгч мөрдүүлэх ажлыг 2012 онд багтаан батлах;
 
г/ Барилгын болон барилгын материалын үйлдвэрлэлд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм
БНбД12-04-06
БНбД12-03-04
БД 12-105-07 –үүдийг дахин хянаж, шинээр ашиглалтанд орсон үйлдвэрүүд, шинэ технологийн ажилбарын аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийг тусган боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулах. Энэ ажлыг холбогдох мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх;
 
д/ Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ажилтан, менежер бэлтгэх сургалтыг 2012 оны 10-р сараас шинэчилсэн хөтөлбөрөөр мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллах;
 
  1. Барилгын салбарын мэргэжлийн холбоодоос хамтран хэрэгжүүлэх ажлууд:
а/  “Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн  менежментийн мэргэжлийн зөвлөл” байгуулан ажиллах;
Мэргэжлийн зөвлөлийн хүрээнд:
-      Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцооны ISO-18001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
-     Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хууль дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах орон тооны бус хяналтын ажилтнуудыг ажиллуулах;
-    Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгож ХАА-ны менежер, ажилтан, зааварлагч нарыг олон улсын стандартын түвшинд сургаж, бэлтгэх ажлыг хэрэгжүүлэх;
-     Аюулгүй ажиллагааны дохио санамж, зааварчлагын гарын авлагыг ажил мэргэжлийн төрөл, чиглэл бүрийн онцлогоор боловсруулан хэвлүүлж, аж ахуйн нэгжүүдэд түгээх;
-    Хөдөлмөрийн осол, зөрчилд судалгаа хийж, мэдээлэл туршлагаа солилцох, тэргүүний байгууллагыг сурталчлах талаар салбарын мэдээлэл, сурталчилгааны сар тутмын хэвлэл болох Барилга.MN сэтгүүлд шинэ булан нээх асуудлыг зөвшилцөж хэрэгжүүлэх;
-    ААН, байгууллагуудын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний аюулгүй ажиллагааны менежментийг сайжруулахад туслах;
  1. Барилгын салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагаас хийх ажлууд:
-       Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан алба, ажилтныг томилон тогтмол ажиллуулж, ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой тогтоон мөрдөх
-       Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалах хэрэгслийн хангалтыг сайжруулах
-       Өргөх, тээвэрлэх машин төхөөрөмжийг баталгаажуулан найдварт ажиллагааг хангах
-    Ажлын байранд ослоос сэргийлэх дохио санамжийг тогтмол байрлуулж, зааварчлага өгөх ажиллагааг тогтмолжуулан чанаржуулах
 
 

Уулзалт – зөвлөгөөнд оролцогчид

 

 

Холбоотой мэдээ