Улаанбаатар хотод баригдах 55 орон сууцны төслийг дэмжжээ

Улаанбаатар хотод баригдах 55 орон сууцны төслийг дэмжжээ

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газрын нийт ажилтнуудын 2011 оны тайлангийн хурал болж оны амжилт, алдаа, оноо болоод ирэх онд ямар бодлого чиглэлтэйгээр, хэрхэн ажиллах талаараа хэлэлцлээ. Мөн тайлангийн үеэр 2011 онд ажилдаа амжилт гаргасан 10 ажилтанд баярын бичиг гадуулж, ажлаа A,B үнэлүүлсэн ажилтнуудад урамшуулал олгосон байна.

ГХБГЗЗГ нь 2011 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад 14 хоног тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг Газрын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан, ажлаа эрчимжүүлж ажилласнаар газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 67 бүтээгдэхүүний хүрээнд хийгдэх 252 арга хэмжээний биелэлт 92 хувьтай байна.

2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар алба, хэлтэс, ажилтнуудын ажлыг дүгнэх, тайлан хамгаалуулах ажлын удирдамж гарган 113 ажилтантай нэг бүрчлэн уулзаж, ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, мэдлэг чадварын байдалд нь үнэлгээ өгч дүгнэсэн бол жилийн эцсийн байдлаар 2 албаны ажлын тайланг нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн, арга хэмжээ тус бүрээр хамгаалуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Мөн 2011 оны 01 дүгээр сард нийслэл, дүүргийн Газрын алба, аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга нарын нэгдсэн цугларалтыг зохион байгуулж, 2010 онд хийсэн ажлаа дүгнэж, цаашид хийх ажлаа тодорхойлон, 2011 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулсан байна.  Түүнчилэн газрын даргын тушаалаар 2011 оныг “Мэдээллийн технологийн жил” болгон зарлаж, нэрэмжит жилийн хүрээнд тодорхой ажлуудыг зохион байгуулав.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Нийслэл болон орон нутагт 100 мянган айлын орон сууц барих төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах бодлогод ахиц дэвшил гаргана” гэсэн зорилтыг хангах зорилгоор Засгийн газраар холбогдох тогтоол, шийдвэрийг гаргууллаа. Үүнд:

-  ”Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд “Хот байгуулалт, барилгын салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2011 оны 149 дүгээр тогтоол

- “100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 2011 оны 341 дүгээр тогтоол.

Засгийн газрын 149 дүгээр тогтоолоор эхний ээлжинд Баянголын ам, Буянт-Ухаа, Яармаг, МҮОНРТ-ийн орчмын орон сууцны хороолол, 7, 14-р хорооллын цахилгаан, дулаан хангамжийн эх үүсвэр, дамжуулах болон түгээх шугам сүлжээ, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний барилга байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэхэд зориулан нийт 408.6 тэрбум төгрөгийг Хөгжлийн банкны үнэт цааснаас гаргаж санхүүжүүлэхээр шийдвэрлүүлэв. Үүнээс 2011 онд 45.4 тэрбум төгрөг, 2012 онд 363.2 тэрбум төгрөгийг инженерийн шугам сүлжээ, түүний эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн угсралтын ажилд зарцуулах бөгөөд зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог ЗТБХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 206 дугаар тушаалаар томилуулан ажиллаж байна.

Мөн Засгийн газрын 2011 оны 341 дүгээр тогтоолоор “100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эхний ээлжинд Улаанбаатар хот, бүсийн тулгуур төв, аймгийн төвүүдэд барих 79486 айлын орон сууцны барилга, хотхон, хорооллыг жагсаалтыг батлууллаа. Уг хөтөлбөрт хамрагдах орон сууцны төслийн тоо цаашид нэмэгдэх бөгөөд хэрэгжилтийн үе шаттай уялдуулан тухай бүр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж байх юм. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан орон сууцны төслүүдийн хөрөнгө оруулагч, хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа орон сууцжуулах ажлыг эрчимжүүлэх, нэгдсэн удирдлагаар хангах, салбар дундын болон төрийн захиргаа, нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын уялдааг хангаж шуурхай зохицуулах, зохих хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх үүрэг бүхий Үндэсний хороог байгуулсан бөгөөд уг хорооны үйл ажиллагаа нь тус агентлаг дээр төвлөрч хийгдэж байна. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд “100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор уг хөтөлбөрт хамрагдаж Улаанбаатар хот, бүсийн тулгуур төв, аймгийн төвүүдэд барих орон сууцны барилга, хотхон, хорооллын төслийн сонгон шалгаруулалтыг Үндэсний хорооны 2011 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/02 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй зохион байгууллаа. Уг сонгон шалгаруулалтаар нийт 159 мянган айлын орон сууцны төслийн материалыг 185 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авч, эхний ээлжинд батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан Улаанбаатар хотод 55, бүсийн тулгуур төв, аймгийн төвд 32 орон сууцны төслийг Үндэсний хорооны хуралдаанд танилцуулагдаж дэмжигдсэн. Эдгээр төслийн жагсаалтыг Засгийн газрын 2011 оны 341 дүгээр тогтоолоор батлуулжээ.

2012 онд агентлаг нь салбарын хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг чанд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Барилгын салбарт Евро норм стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх, Газрын салбарын бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа аж.

Холбоотой мэдээ