“Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ

“Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайд Х.Баттулга Улсын Их Хурлын дарга Д.Дэмбэрэлд “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалтыг өргөн барилаа.

“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалтад:

Нэг. Шинээр батлах хуулийн төслүүд:

1. Нийслэл хотын татварын тухай хуулийн төсөл

2. Хотыг дахин хөгжүүлэх /төлөвлөх/ тухай хуулийн төсөл

3. Хог хаягдлыг хаях, ангилах, устгах, дахин ашиглах тухай хуулийн төсөл

Хоёр. Шинэчлэн найруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд:

1. Хот байгуулалтын тухай хууль

2. Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль

3. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль

4. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

5. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль

6. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль

7. Автотээврийн тухай хууль

8. Барилгын тухай хууль

9. Газрын тухай хууль

10. Авто замын тухай хууль

11. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

12. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль

13. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай хууль

14. Ойн тухай хууль

15. Иргэний бүртгэлийн тухай хууль

16. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хууль

17. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль

18. Газрын төлбөрийн тухай хууль

Гурав. Улсын Их Хурлын бусад шийдвэр:

“Нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүд тус тус багтсан байна. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэгдэх үедээ “Утаагүй Улаанбаатар” нэртэйгээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулагдаж, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан боловсруулах хуулийн төслийн жагсаалтад шинээр гаргах 8 хууль, шинэчлэн найруулж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 13 хууль, нийт 21 хуулийн нэр байсан байна. Улсын Их Хурлаас “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг батлахдаа 18 хууль нэмж тусгаснаар хөтөлбөрийн хавсралтад нийт 39 хуулийн нэр орж батлагдсан байна.

Холбоотой мэдээ