Нийслэлийн Засаг даргын өгсөн газрын гэрчилгээг хүчингүй болгов

Нийслэлийн Засаг даргын өгсөн газрын гэрчилгээг хүчингүй болгов

Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон газар эзэмших

 гэрчилгээ хүчингүй болгожээ. Тус газар эзэмших гэрчилгээг хүчингүй болгосон тушаалын бүрэн эхээр хүргэе.


Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3.7, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2008 оны 83 дугаар тушаал “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.17, Нийслэлийн Газрын албаны ажиллах дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:


Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн доорх иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлснийг нотолсон холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн дор дурдсан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:


1. Нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 577 дугаар захирамжаар иргэн Сумъяасүрэн овогтой Энхцацралд олгосон 0141804 дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ;

2. Нийслэлийн Засаг даргын 1996 оны А/176 дугаар захирамжаар “Давст” ХЭАА-д олгосон 0742 дугаартай газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ; 3. Нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 248 дугаар захирамжаар иргэн Ухна овогтой Отгонбаярт олгосон 0149248 дугаар газар эзэмших эрхийн гарчилгээ;

 Хоёр. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурдсан иргэдийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлснийг нотолсон холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн дор дурдсан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:


4. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 299 дүгээр захирамжаар иргэн Юнгэрэн овогтой Алтанхүүд олгосон 0136012 дугаар газар эзэмших дугаар гэрчилгээ;

5. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 221 дүгээр захирамжаар иргэн Өлзийбүрэн овогтой Тэмүүлэнд олгосон 20-221-45 дугаар газар эзэмших дугаар гэрчилгээ;

6. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 102 дугаар захирамжаар иргэн Дашдэндэв овогтой Цэнд-Аюушт олгосон 2-102-1019 дүгээр газар эзэмших дугаар гэрчилгээ;

7. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 102 дугаар захирамжаар иргэн Халиун овогтой Хонгорзулд олгосон 20-221-44 дүгээр газар эзэмших дугаар гэрчилгээ;

8. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 192 дугаар захирамжаар иргэн Санжаа овогтой Мөнхцэцэгт олгосон 0184238 дугаар газар эзэмших дугаар гэрчилгээ;

Гурав. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурдсан иргэдийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлснийг нотолсон холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн дор дурдсан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:


9. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 97 дугаар захирамжаар иргэн Ганбаатар овогтой Төгөлдөрт олгосон 238653 дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ,

10. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 97 дугаар захирамжаар иргэн Пүрэвжав овогтой Болормаад олгосон 238652 дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ,

11. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 82 дугаар захирамжаар иргэн Баатархүү овогтой Оюунцэцэгт олгосон 312056 дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ

Холбоотой мэдээ