Аймгуудын газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газруудын анхааралд

Аймгуудын газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газруудын анхааралд

Аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга нарын нэр 2011 оны 03 сарын 21-ны өдрийн 1/664 тоотоор хүргүүлсэн загвар маягтын дагуу Барилгын норм, норматив боловсруулах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тайланг жилийн эцсийн байдлаар гарган 12 сарын 10-ны дотор Техникийн бодлого, норм, нормативын хэлтэст ирүүлнэ үү.

Холбоотой мэдээ