Барилгын зураг төсөв зохиогчдын анхааралд

Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 1.1.14-т заасан “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн өвөрмөц хэрэгцээнд нийцэхүйц эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ”, 1.4.14-т заасан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ая тухтай амьдрах, хөгжих боломжтйг нэмэгдүүлэх, эрхийг нь хүндэтгэсэн нийгмийн орчныг бүрдүүлж, тэднийг нийгмийн амьдралд бусад иргэдийн адил эрх тэгш оролцох нөхцөл, боломжийг хангасан орчны дэд бүтцийг бүрдүүлэхийг зорино”, “Барилгын тухай” хуулийн 10.1.3 заалтыг үндэслэн “Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн нормаль” /БД 31-101-04/-ийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төлөвлөлтийг тусгаагүй барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх боломжгүй болохыг мэдэгдэж байна.

ГХБГЗЗГ

Холбоотой мэдээ