ЭД ХӨРӨНГӨӨ ТООЛЛОО

ЭД ХӨРӨНГӨӨ ТООЛЛОО

Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1, мөн зүйлийн 11.2.1 дэх заалтыг үндэслэн Газрын даргын 2011 оны 56 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Тооллогын комисс 2011 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого бүртгэлийн ажлаа хийлээ. Хагас жилийн тооллогоор 500 гаруй нэр төрлийн 713,337,1 мянган төгрөгийн Үндсэн хөрөнгө, 500 гаруй нэр төрлийн 28,082 мянган төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө тоолсон. “Байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн чанар сайн бөгөөд үндсэн хөрөнгийг коджуулжсан нь тоологын ажлыг хөнгөвчиллөө. Мөн ашиглагдаж буй нийт компютерийг хүчин чадлаар нь авч үзвэл 48% сайн, 24% дунд, 28% муу байна тиймээс ашиглалтад орсон он, элэгдлийн хугацаа, зайлшгүй солих шаардлагатай компютерын судалгааг гаргав. Түүнчлэн байгууллагын зүгээс ажилчдыг ажлын байрны нөхцлөөр сайн хангасан” гэсэн дүгнэлтийг тооллогын комисс гаргасан байна.

Холбоотой мэдээ