Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яамны 2011 оны худалдан авах ажиллагаа

Төсөл, хөтөлбөр
  • Батлагдсан огноо:  2007-09-25
  • Хэрэгжих хугацаа:  2010 - 2011
  • Хамрах салбар:          Төрийн албан хаагчид
Засгийн газрын 2007 оны 221 дүгээр тогтоолын хавсралт “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ОРОН СУУЦ” ДЭД ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарын хөгжил эрчимжиж, хот байгуулалтын ...
  • Хэрэгжүүлэх хугацаа:      
  • Хамрах салбар:                    
  • Гүйцэтгэгч байгууллага:  
Зээлийн дугаар : JFPR MOH-9106 Төслийн нэр : Гэр хорооллыг олон нийтийн оролцоотой хөгжүүлэх төсөл Гүйцэтгэгч агентлаг: ЗТБХБЯ нь Японы ядуурлыг бууруулах сангийн төслийн гүйцэтгэгч байгууллага Төслийн зорилго: Хамрах хүрээ: Уг төсөл нь Хот байгуулалтын салбарын санхүүжилтийн ...
  • Хэрэгжүүлэх хугацаа:      2008 оны 2 сарын 26-ны өдрөөс 2012 оны 12 сарын 31-ний өдөр
  • Хамрах салбар:                    Хот байгуулалт
  • Гүйцэтгэгч байгууллага:  Сангийн яам болон Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам
АХБ-ны зээлийн дугаар :                                      МОН-2301 Зээлдэгч :                             ...

 

Холбоотой мэдээ