ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЖҮҮРИЙН ЗУРАГ ХӨТЛӨЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЖҮҮРИЙН ЗУРАГ ХӨТЛӨЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

       Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас Ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн зураг хөтөлж, мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ ажлыг хийснээр хот, тосгоны эдэлбэр газрыг тооцоо, судалгаатай зөв зохистой ашиглах, барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн эх үүсвэр, техникийн хүчин чадал, өгөгдөл, байршилтай уялдуулан дүүрэг хороолол, гудамж зам, барилгын орчныг тохижуулан, цэцэрлэгжүүлэх, цаашдын төлөвлөлтийг хийх, хот тосгоны батлагдсан Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих ач холбогдолтой. Хот, тосгоны Ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн зургийн хөтлөлт нь барилга байгууламжийн газар олголт, төлөвлөлт, техникийн нөхцлийн үндэслэл тооцоог гаргах, гүйцэтгэлийг хянах, зам, талбай, шугам сүлжээг нэгтгэн уялдуулах, инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадал, барилгажилтыг архитектур төлөвлөлт, хот байгуулалтын талаас зохистой шийдвэрлэх, инженерийн байгууламжийн хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. Энэхүү ажлыг дараах үе шаттай хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд: Ерөнхий төлөвлөгөөний тоон зураг хүлээн авч мэдээллийн санд бүртгэхэд шаардлагатай стандартыг судлаж, холбогдох мэргэжилтнүүдээс санал авч стандартыг шинэчлэх, батлагдсан Ерөнхий төлөвлөгөөний талаарх мэдээ мэдээллийг бүрдүүлэх, тодорхой координатын системд шилжээгүй Ерөнхий төлөвлөгөөний тоон зургийг WGS-84 солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх зэрэг мэдээллийн сан байгуулахад шаардлагатай судалгаа, бэлтгэл ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдлыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, авто зам, барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний гэсэн төрлөөр бүртгэж жижүүрийн зураг хөтөлж байна. 2005-2010 оны хооронд батлагдсан 36 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн хил хязгаар, техник эдийн засгийн үзүүлэлт болон бусад холбогдох мэдээллийн хамт бүртгэн тухай бүрд шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

 

Холбоотой мэдээ