Орон сууц худалдаж авсан хүнд үзүүлэх татварын хөнгөлөлт

Орон сууц худалдаж авсан хүнд үзүүлэх татварын хөнгөлөлт

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12-т " хувь хүн өөрийн орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого"-ыг албан татвар ногдох орлогоос хасч тооцно гэж заасан. Дээрхи хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэхэд татвар төлөгч хувь хүн, татварын улсын байцаагч нарт нэг ойлголт өгөхөд аргачлалын гол зорилго оршино.

Дээрхи албан татварын чөлөөлөлтийг албан татвар төлөгч Монгол Улсын иргэн, байнга оршин суугч гадаадын иргэн, оршин суугч бус хувь хүн эдлэнэ.   Татвар төлөгч нь дараах орлогод албан татвар төлнө.

                                                                          ТАТАХ/doc/

Холбоотой мэдээ