ГХБХБГ-ын мэрэгжилтнүүд, газрын сумдын даамлуудад сургалт зохион байгуулах тухай

ГХБХБГ-ын мэрэгжилтнүүд, газрын сумдын даамлуудад сургалт зохион байгуулах тухай

Холбоотой мэдээ