БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ДУГААР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ДУГААР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Барилга байгууламжид албан ёсны хаяг дугаар олгох
БАРИЛГАЖСАН ХЭСЭГТ:

  • Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
  • Инженерийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг /Газрын гэрээн дээрх баталгаажуулсан схем зургийн /3-р тал/  дагуу Хот төлөвлөлт, мэдээллийн сангаас шүүлгэх/
  • Ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар /Хотын ерөнхий архитектор баталсан байх/
  • Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
  • Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
  • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

ГЭР ХОРООЛОЛД:

  • Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
  • Тухайн дугаар хүсэж буй барилгын /хашааны/  кадастрын зургийн хуулбар
  • Газрын эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
  • Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

НОГООН БҮС /ЗУСЛАН/Д:

  • Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
  • Тухайн дугаар хүсэж буй барилгын /хашааны/  кадастрын зургийн хуулбар
  • Газрын эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
  • Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
  • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

2. Иргэн, ААНБайгууллагад хүлээлгэн өгөх баримт бичиг
Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн  хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2-4  хоногт багтаан дугаар олгогдох бөгөөд дугаар авахыг хүссэн Иргэн, ААНБ-д дараах баримт бичгийг хүлээлгэн өгнө. Үүнд:

 • Дугаар тодорхойлсон тухай албан бичиг
 • Дугаар олгосон объектын байршлын зураг

Жич: Дугаар тодорхойлсон албан бичиг нь байршлын зургийн хамт хүчинтэйд тооцогдоно.

3. Дугаар олгох ажил үйлчилгээний хөлс
“БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР”-ын  Төрийн сан банк 200051054 тоот дансанд 20879 төгрөгийг “Дугаарын үнэ” гэж тушаана уу.

Холбоотой мэдээ