Төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд 121 гаруй тэрбум төгрөг гаргах шаардлагатай

Төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд 121 гаруй тэрбум төгрөг гаргах шаардлагатай

“Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал” барих төслийг санхүүжүүлэхэд дутагдаж буй эх үүсвэр, сонгон шалгаруулалтын тухай Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцлээ.
Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банкны хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа дээрх төслийн үндсэн хэсгийн барилгын ажилд дутагдаж буй санхүүгийн эх үүсвэр болон үндсэн хэсгээс гаднах энгийн технологитой зарим барилга, талбайн ажлуудыг дотоодын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж Засгийн газар үзсэн байна.  
Шаардагдах санхүүжилтийн хуваарийн дагуу эх үүсвэртэй уялдуулан тухайн жилийн төсөвт суулгахыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалт болон Сангийн сайд нарт даалгаад ажлын явцыг танилцуулж байхыг Засгийн газрын тэргүүн С.Батболд үүрэг болгов. Мөн энэ ажил маш ойлгомжтой, хариуцлагатай, нээлттэй байхаас гадна хурдтай ажиллах ёстойг анхаарууллаа.
“Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал” барих төслийн зөвлөх компани төслийн анхан шатны зураг, төслийг 2010 оны 1 дүгээр сард дуусгаж, нийт өртгийг 47,1 тэрбум иен гэж тооцсон нь урьдчилсан судалгааны буюу Төсөл боловсруулах тусгай туслалцааны судалгаа /ТБТТС/-ны өртгөөс 24,5 тэрбум иенээр давжээ.
Зээлийн хэлэлцээрт “Зээлийн хөрөнгө нь төслийг хэрэгжүүлэхэд хүрэлцэхгүй тохиолдолд зээлдэгч нь шаардлагатай хөрөнгөөр хангах шуурхай арга хэмжээ авна” гэж заасан. Үүнийг үндэслэн ТБТТС-ны ажлын хэмжээнд тааруулсан төслийн үндсэн хэсгийн барилгын ажилд дутагдаж байгаа санхүүгийн эх үүсвэр болон энгийн технологитой зарим барилга, талбайн ажлуудыг дотоодын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв. Манай тал энэ төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд эхний ээлжинд буюу 2012-2015 онд 121 гаруй тэрбум төгрөг гаргах шаардлагатай юм.

Холбоотой мэдээ