УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛТОЛЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛТОЛЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

НИТХТэргүүлэгчдэд Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, хотын 2030 оны хөгжлийн төсөөллийн үзэл баримтлалын талаар ажлын хэсэг мэдээлэл хийлээ.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий төлөвлөгөөг анх 1950 онд боловсруулсан түүхтэй. Ерөнхий төлөвлөгөөг 20 жилээр, тодотголыг 5 жилийн үечлэлтэйгээр хийдэг бөгөөд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс 200 км-ийн радиуст, Улаанбаатар бүсийн түвшинд, Улаанбаатар хотын түвшинд гэсэн 3 шатлалаар хийдэг.

2020 он хүртэлх хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын ажлыг хийхдээ гадаадын улс орнууд нийслэл хотынхоо хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж буй арга замыг судлан, хот төлөвлөлтөнд шинэ технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр харилцаат хотуудтай хамтран ажиллаж байгаа.

Улаанбаатар хотын экологи-эдийн засаг, нийгмийн тэнцвэртэй байдлыг төлөвшүүлэх, шинжлэх ухаанд тулгуурласан хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох зарчмыг баримтлан доорх асуудыг шийдвэрлэх зорилттой ажиллаж байна. Үүнд:

 

1. Хотын төлөвлөлтгүй тэлэлтийг зогсоож, “Нягт суурьшилтай хот” байгуулах, хотын өсөлтийн менежментийг зохицуулах,

2. “Нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл”-ийг тогтоож, хотжилтыг хязгаарлах нутаг дэвсгэрийг тодорхойлох,

3. Улаанбаатар хотын “Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ” хийх,

4. Хотын “Ногоон зүрх-цэнхэр судас” буюу ногоон байгууламж, гол, горхи, булгийн тасралтгүй систем, экологийн холбоосыг тогтоон хамгаалах,

5. Усны хагалбар газар болон ойн сан, байгалийн цогцолбор газруудыг онцгойлон хамгаалах,

6. Нийтийн тээврийн хурдтай, үр ашигтай шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх, төмөр замын өртөөдөд түшиглэсэн “Хотын дэд төвүүд”-ийг байгуулах,

7. Үйлдвэрийн бүсийг шинэчлэн зохион байгуулж, “Аж үйлдвэрийн парк” байгуулах, байгальд халгүй, экологид ээлтэй орчныг бий болгох,

8. Хотын дэд бүтцийн одоогийн хэт үрэлгэн байдлаас гаргах арга замыг судлаж тогтоон, инженерийн хангамжийн төвлөрсөн системийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ачааллыг хөнгөвчлөх “Бие даасан хангамж”-ийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, инженерийн дэд бүтцийн найдвартай эх үүсвэрийг бий болгон, эдийн засгийн үр ашигтай нөхцлөөр хангах боломжийг бүрдүүлэх,

9. Хотын эдийн засгийн чадавхи, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах.

Холбоотой мэдээ