Улаанбаатарт 130 км урт үерийн хамгаалалтын далан бий

Улаанбаатарт 130 км урт үерийн хамгаалалтын далан бий

 

Манай улсад үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний болон зам талбайн борооны ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын бүсийн талаар холбогдох хууль тогтоомж, журам дүрэм одоогоор байдаггүй. Иймд Гамшгаас хамгаалах тухай мөн Усны тухай хуулийг үндэслэн ЗАА-ны инженерийн байгууламжийн хэлтсээс Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын дэглэм, засвар үйлчилгээний журмын төслийг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэхээр оруулсан бөгөөд Улаанбаатар хотод 1960-аад оноос эхлэн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжууд баригдаж эхэлсэн.

 
     Үүнээс хойшхи  үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн нийт урт 130 орчим км болсон бөгөөд янз бүрийн хийц зохиомжтой, өөр өөр хугацаанд барьж байгуулсан байдаг. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ихэнх нь хотын барилгажсан суурьшлын бүсүүдэд оршдог бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор барилга байгууламж, далан сувгийн хэвийн ажиллах нөхцлийг алдагдуулахуйц /барилга байгууламж, хашаа барих инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил гүйцэтгэх, зөвшөөрөлгүйгээр борооны усны болон бохирын шугам холбох, авто болон явган гүүр барих, хог хаягдал хаях/ зэрэг нь үерийн усны далан сувгуудын үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Дээрх сөрөг үзэгдлүүд хөрсний ус болон зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам сүлжээнд ч ажиглагдаж байгаа ч тодорхой арга хэмжээ авах, зохицуулах хууль, журам, дүрэм одоогоор байхгүй байна.
 
      Засаг даргын зөвлөлд оруулсан уг журмын төсөл батлагдсанаар үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний болон зам талбайн борооны усны шугамын арчлалт хамгаалалт сайжирч хэвийн найдвартай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл нь бүрдэх юм. Ингэснээрээ нийслэлийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орон зайн орчинг бүрдүүлэх, тэднийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зэрэгт чухал ач холбогдолтой юм.
 
 

 

Холбоотой мэдээ