Эх орны хувь хишгийг орон сууц худалдан авахад зориулах боломжтой боллоо

Эх орны хувь хишгийг орон сууц худалдан авахад зориулах боломжтой боллоо

   Монгол улсын иргэн бүр Эх орны хувь хишгээс хүртэх ёстой заасны дагуу МУ-ын Засгийн Газраас иргэдэд өгч байгаа эх орны хувь хишгийг орон сууц худалдан авахад ашиглаж болох юм. Тиймээс энэ бүхнийг сонирхож байгаа иргэддээ зориулан Эх орны хувь хишгийг ямар зориулалтаар ашиглаж болох талаар дараах мэдээллийг хүргэж байна.    
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Иргэнд хишиг,хувь  хүртэх)

2011 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Улаанбаатар хот
Дугаар 264
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн 17.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
1. Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 347 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын иргэн хишиг, хувь хүртэх журам”-д дор дурдсан агуулга бүхий Долоо, Наймдугаар бүлэг нэмсүгэй:
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Долоо. Орон сууц худалдаж авсны төлбөр төлөх, тооцоо хийх, баталгаажуулах
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.1. “100000 орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд баригдаж байгаа орон сууцнаас сонголт хийж, Орон сууцны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан дэд бүтэц бүхий орон сууц захиалж гэрээ байгуулсан, зээлээр болон бэлэн мөнгөөр худалдан авсан иргэн Хүний хөгжил сангаас орон сууц худалдаж авсны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэж болно.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.2. Иргэн энэ журмын 7.1-д заасан хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн ажилтанд гаргана.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.3. Хүсэлтэд иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар, захиалсан, зээлээр болон бэлэн мөнгөөр худалдаж авсан орон сууцны төрөл, хэмжээ, байршил, орон сууцыг барихаар захиалга авсан болон барьсан байгууллагын нэр, дансны дугаар зэргийг тодорхой заасан байна. Тухайн иргэний орон сууцны төлбөрт гэр бүлийн бусад гишүүн хишиг, хувиа оруулах хүсэлтэй бол түүний хүсэлтэд уг гэр бүлийн 16 нас хүрсэн гишүүн бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. Гэр бүлийн 16 нас хүрээгүй гишүүний орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлтийг эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч) нь төлөөлөн гаргана. Гэр бүлийн тухай хуулийн 63.1.4, 64.1.4, 64.1.5-д заасан хүний орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлтийг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь төлөөлөн гаргана. Хүсэлтэд орон сууц захиалан бариулах болон худалдах, худалдан авах гэрээ, зээлийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, орон сууц худалдан авсан төлбөрийн баримт, зээл авсан банкны тодорхойлолт, тухайн гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.4. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлт гаргасан иргэний хүсэлтийг хүлээн аваад тухайн иргэн бэлэн мөнгө хэлбэрээр хүртэх хишиг, хувиас гадна бусад хэлбэрээр хишиг, хувиа авсан эсэхийг нэгбүрчлэн нягтлан шалгана. Хишиг, хувиа орон сууц худалдан авсны төлбөр хэлбэрээр авах эрх бүхий иргэний нэр, хаяг, захиалсан болон худалдаж авсан орон сууцны төрөл, хэмжээ, байршил, төлбөрийн хэмжээ, орон сууцыг барихаар захиалга авсан байгууллага, иргэний нэр, дансны дугаар зэргийг багтаасан жагсаалтыг нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан маягт (цаашид “холбогдох маягт” гэх)-ын дагуу гаргаж аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.5. Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс нь орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх иргэний хүсэлтийг холбогдох маягтын дагуу нэгтгэж, аймаг, дүүргийн Засаг даргын гарын үсэг бүхий албан бичгээр болон цахим хэлбэрээр нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад сар бүр хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.6. Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх иргэний нэрсийн жагсаалтыг холбогдох маягтын дагуу улсын хэмжээнд нэгтгэн, аймаг, дүүрэг тус бүрээр шаардагдах хөрөнгийг тооцож, Орон сууцны санхүүжилтийн корпорацид сар бүр цахим хэлбэрээр болон албан бичгээр хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.7. Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлт гаргасан иргэний орон сууц нь “100000 орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа эсэх, барилгын гүйцэтгэл нь 30-аас дээш хувьд хүрсэн эсэхийг хянан үзэж, орон сууц захиалагчдын мэдээллийн санд оруулж, уг санд орсон иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад цахим хэлбэрээр болон албан бичгээр хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.8. Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци нь орон сууцны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувийг олгоход шаардагдах хөрөнгийг захиалга авсан байгууллага, иргэн, зээл олгосон банк, төлбөрөө бүрэн төлж орон сууцаа авсан иргэн тус бүрээр гаргаж, төлбөрийн дансны бүртгэлийг нэгтгэн, Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт цахим хэлбэрээр болон албан бичгээр хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.9. Сангийн яамны Төрийн сангийн газар нь батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарьт багтаан захиалга авсан байгууллага, иргэн болон зээл олгосон банкинд Хүний хөгжил сангаас олгох хөрөнгийг орон сууцны захиалга авсан байгууллага, иргэн, зээл олгосон банк тус бүрийн дансанд шилжүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.10. Сангийн яамны Төрийн сангийн газар нь төлбөрөө бүрэн төлж орон сууцаа худалдан авсан иргэнд олгох хөрөнгийг Хүний хөгжил сангийн сар, улирлын хуваарийн дагуу аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Хүний хөгжил сангаас иргэнд хишиг, хувь хүртээх санхүүжилтийн дансанд шилжүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.11. Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс нь төлбөрөө бүрэн төлж орон сууц худалдаж авсан иргэнд төлбөрийн баримт, орон сууц өмчлөх гэрчилгээг үндэслэн хишиг, хувийг нь банкаар дамжуулан олгоно.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.12. Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь энэхүү журмын 7.7-д заасан жагсаалтыг аймаг, дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан сум, хорооны нийгмийн ажилтанд хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
7.13. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь энэ журмын 7.12-т заасан жагсаалтыг үндэслэн, уг иргэний хувийн хэрэгт тэмдэглэн, “Хүний хөгжил сан” дэвтэрт бичилт хийнэ. 
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Найм. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр төлөх, тооцоо хийх, баталгаажуулах
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
 
8.1. Дараахь тохиолдолд иргэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэж болно:
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.1.1. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7.1-д заасан тусламж үйлчилгээний зардал уг хуулийн 12.11-д заасан хэмжээнээс хэтэрч, төлбөрийг иргэн өөрөө хариуцан төлсөн;
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.1.2. Эрүүл мэндийн сайдын баталсан жагсаалтад орсон өндөр өртөг бүхий оношилгоо, эмчилгээ (MRI, компьютер томограф, ангиограф г.м), мэс засал (зүрх, тархи, нугас, гэмтлийн нөхөн сэргээх болон орлуулах, эрхтэн шилжүүлэх г.м)-ыг эх орондоо хийлгүүлсэн иргэн төлбөрөө өөрөө төлсөн;
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.2. Иргэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн ажилтанд гаргана.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.3. Хүсэлтэд иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар, хаяг, үйлчилгээ авсан эмнэлгийн байгууллагын нэр, байршил, харилцах дансны дугаар зэргийг тодорхой заасан байна. Хүсэлтэд эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрийн баримт (төлбөр төлсөн баримт, эсхүл нэхэмжлэл зэрэг)-ыг хавсаргана. Тухайн иргэний эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрт гэр бүлийн бусад гишүүд хишиг, хувиа оруулах хүсэлтэй бол түүний хүсэлтэд уг гэр бүлийн 16 нас хүрсэн гишүүн бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. Гэр бүлийн 16 нас хүрээгүй гишүүний эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлтийг эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч) нь төлөөлөн гаргана.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.4. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлт гаргасан иргэний нэр, хаяг, үйлчилгээ авсан байгууллагын нэр, байршил, төлбөрийн хэмжээ, харилцах дансны дугаар зэргийг багтаасан жагсаалтыг нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан маягтын дагуу гаргаж аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.5. Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн хэлтэс нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх иргэний хүсэлтийг аймаг, дүүргийн хэмжээнд нэгтгэж, холбогдох эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн даатгалын асуудал хариуцсан байгууллагын мэдээллийн сантай тулган шалгаж, нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.6. Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх иргэний жагсаалтыг улсын хэмжээнд нэгтгэж шаардагдах хөрөнгийг батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарийн дүнд багтаан аймаг, дүүрэг тус бүрээр гаргаж, Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.7. Сангийн яамны Төрийн сангийн газар нь Хүний хөгжил сангаас энэхүү журмын 8.6-д заасан хөрөнгийг аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Хүний хөгжил сангаас иргэнд хишиг, хувь хүртээх санхүүжилтийн дансанд шилжүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.8. Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг үндэслэн хүсэлт гаргасан он, сар, өдрийн эрэмбээр холбогдох эрүүл мэндийн байгууллага, иргэний дансанд төлбөрийг шилжүүлэх арга хэмжээ авч, жагсаалтаа сум, хорооны нийгмийн ажилтанд хүргүүлнэ.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
8.9. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь энэ журмын 8.8-д заасан жагсаалтыг үндэслэн, уг иргэний хувийн хэрэгт тэмдэглэн, “Хүний хөгжил сан” дэвтэрт бичилт хийнэ.”
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
2. “Монгол Улсын иргэн хишиг, хувь хүртэх журам”-ын Тав, Есдүгээр бүлэгт дор дурдсан агуулгатай 5.11, 9.1.3 дахь заалт тус тус нэмсүгэй:
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
5.11. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн болон орой, эчнээ ангид дипломын, бакалаврын, магистрын, докторын шатлалд 2011-2012 оны хичээлийн жилд суралцаж байгаа иргэн Хүний хөгжил сангаас 2012 онд бэлэн мөнгө хэлбэрээр хүртэх хишиг, хувиас гадна сургалтын төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэж болно.”
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
“9.1.3. Орон сууц худалдан авсны, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ нэг иргэнд 1000000 (нэг сая) хүртэл төгрөг байна.”
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
3. Мөн журмын 5.5-д “2010-2011 он” гэсний дараа “2011-2012 он” гэж, 7.1.2-ын “500000 (таван зуун мянган) төгрөг” гэсний дараа “2011-2012 оны хичээлийн жилд 491960 (дөрвөн зуун ерэн нэгэн мянга есөн зуун жаран) төгрөг.” гэж тус тус нэмсүгэй.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
4. “Монгол Улсын иргэн хишиг, хувь хүртэх журам”-ын 10.3-т “10.2” гэснийг “12.2” гэж, мөн журмын “Долоодугаар бүлгийн нэрийг “Сургалтын, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн, орон сууц худалдан авсны, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ” гэж өөрчлөн найруулж, тус бүлгийн болон Найм, Ес, Аравдугаар бүлгийн дугаарыг “Ес”, “Арав” “Арван нэг” “Арван хоёр” гэж, мөн бүлгүүдийн доторхи хэсэг, заалтын дугаарыг бүлгийн шинэ дугаарт нийцүүлэн тус тус өөрчилсүгэй.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
5. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай хуульд тусгах замаар шийдвэрлэхийг Сангийн сайд С.Баярцогтод даалгасугай.
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                            С.БАТБОЛД
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Сангийн сайд                                                                         С.БАЯРЦОГТ
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Боловсрол, соёл, шинжлэх
 
ухааны сайд                                                                            Ё.ОТГОНБАЯР
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
 
http://www.legalinfo.mn/image/b.gif
Нийгмийн хамгаалал

Холбоотой мэдээ