ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦИЙН ГАН ТУЙВАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

 ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦИЙН ГАН ТУЙВАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

             МХЕГ-ын даргын баталсан ган туйвангийн үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд болон Дархан-Уул аймаг, Төв аймгийн Алтанбулаг, Баянцогт сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн үйлдвэрүүдэд Барилгын тухай, Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Байгаль орчны тухай  болон бусад холбогдох хууль тогтоомж тэдгээртэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан дүрэм журам, норм, стандарт, зааврын мөрдөлт, хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт гаргах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 2011 оны 04-05-р сард хийж гүйцэтгэлээ.
               Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн
          МХЕГ-ын ДБХГ-ын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Ганбаатараар ахлуулсан, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Нямжав, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Мөнхтуул, Стандарт, чанарын хяналтын улсын байцаагч Н.Энхтайван, Монголын металлургичдын холбооны тэргүүн Ц.Мөнхжаргал,  Монголын металлургичдын холбооны шинжээч Ж.Өлзийбадрах,  Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны зөвлөх Р.Бямбажав нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг хяналт шалгалт хийлээ.
               Гурав. Шалгагдсан байгууллага.
          Хяналт шалгалтад  Нийслэлийн Налайх дүүрэг дэх Металл опт ХХК, Дөл импекс ХХК, Багахангай дүүрэг дэх Синвоюань ХХК, Хангайн ган эрдэнэ ХХК,  Багануур дүүрэг дэх Дөл түшиг ХХК, Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дахь Энгүүн оргил ХХК, Баянцогт сумын нутаг дахь Даргиатын ам ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг дэвсгэр дэх Алсын өртөө ХХК, Дархан-Уул аймаг дахь Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр, Хатуу төмөр ХХК зэрэг 10 аж ахуйн нэгжийн барилгын төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн үйлдвэрүүд хамрагдлаа.

            Хяналт шалгалтад хамрагдсан үйлдвэрүүдээс Металл опт ХХК, Синвоюань ХХК, Хангайн ган эрдэнэ ХХК,  Даргиатын ам ХХК, Алсын өртөө ХХК, Хатуу төмөр ХХК-уудад дараах зөрчил дутагдал нийтлэг илэрч байна. Үүнд:

         1.Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авалгүйгээр барилгын төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нь Барилгын тухай хуулийн 14.1 дэх заалтыг зөрчсөн.
        2. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ тохирлын баталгаанд хамруулаагүй, тохирлын гэрчилгээ аваагүй байгаа нь Барилгын тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 16.1-р заалтуудыг тус тус зөрчсөн.
         3. Төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн үйлдвэрлэлд зайлшгүй мөрдөх “Хар металл боловсруулах үйлдвэрт тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5839-2008 стандартыг мөрдөж ажиллаагүй, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцад дотоод хяналтыг хэрэгжүүлдэггүй.
         4. Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнээс сорьц дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ туршилт хийлгэдэггүй.
       5. Үйлдвэрлэлд мөрдөх технологийн зааврыг “Барилгын материал, хийц бүтээц эдлэхүүний үйлдвэрлэлийн технологийн заавар боловсруулах, батлах, бүртгэх журам”-ын дагуу боловсруулж холбогдох байгууллагад хянуулж бүртгүүлээгүй.
        7.Хяналт шалгалтын үед дээрх үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс сорьц дээж авч кодлон ЗТБХБЯ-ны ССХОБЗА-ны лаборатори, БАК, ШУТИС-ийн МИС-ийн итгэмжлэгдсэн 3 лабораториудад өгч шинжилгээ туршилт хийлгэхэд Металл опт ХХК-ийн Ф10, 14мм-ийн иржгэр ган туйван МИС-ийн лабораторийн шинжилгээгээр, Алсын өртөө ХХК-ийн Ф10мм-ийн иржгэр ган туйван 3 лабораторийн шинжилгээгээр, Хатуу төмөр ХХК-ийн Ф13мм-ийн иржгэр ган туйван МИС-ийн лабораторийн шинжилгээгээр, Ф16 мм-ийн иржгэр ган туйван 3 лабораторийн шинжилгээгээр, Даргиатын ам ХХК-ийн Ф10, 16мм-ийн иржгэр ган туйван 3 лабораторийн шинжилгээгээр, Синвоюань ХХК-ийн Ф10мм-ийн иржгэр ган туйван БАК, МИС-ийн лабораторийн шинжилгээгээр, Ф22мм-ийн иржгэр ган туйван 3 лабораторийн шинжилгээгээр MNS JISG 3112-2002 стандартын SD 390 төрлийн шаардлага хангахгүй байна.
        8. Үйлдвэрийн ажилчдыг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангаагүй, ажлын байранд хэрэглэж хэвшээгүй, аюултай, эрсдэлтэй ажлын байр,   ажилбар тус бүрээр эрсдлийн үнэлгээ, аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж мөрдөөгүй нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль”-ийн 15 дугаар зүйл, 28 дугаар зүйлд заасан ажил олгогчийн үүргээ биелүүлээгүй.
       9.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг хангалтгүй биелүүлж Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөргүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.2 дахь заалтыг зөрчсөн.
      10.Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй, химийн бодисыг импортолж хил, гаалийн хяналт шалгалтад хамрагдсан болон дотоодоос худалдаж авсан талаар баримт бичиг, худалдах, худалдан авах тухай гэрээ, хор аюулын лавлах мэдээллийн хуудас, гарал үүслийн болон чанарын гэрчилгээгүй, хаяг шошго стандартын шаардлага хангахгүй байгаа нь “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль”-ийн 15.4, “Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн 16.14.2, Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам”-ын 3.1.1.1, “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг” MNS 5029 - 2011 стандартыг тус тус зөрчиж байна.
        11. Химийн хорт болон аюултай бодисыг түүний зориулалт онцлог шинж чанарыг харгалзан үзэлгүйгээр зориулалтын бус газарт, хурааж хадгалсан, агуулахын байршилыг холбогдох мэргэжлийн байгуулагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны Засаг даргаар тогтоолгоогүй, химийн бодисын аюулгүй ажиллагааны талаар үүсч болзошгүй аюул ослын талаархи анхааруулга санамж болон ажлын байранд  болзошгүй ослын үед үзүүлэх анхны тусламжийн аргачлал бүхий самбар, шаарлагатай урвалж, бэлдмэл бүхий дотоодын хяналтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь “Химийн хорт болон аюултай  бодисын тухай хууль”-ийн 10.1, 10.2, 10.3, 13.1, 13.3, 18.1 дэх заалтууд болон “Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах тээвэрлэх, ашиглах устгах журам”-ын 3.1 дүгээр зүйлийг тус тус зөрчсөн байна.
        12. Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт зарцуулалтын тайланг гаргадаггүй нь “Химийн хорт болон аюултай  бодисын тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дэх заалтийг зөрчсөн.

         Хяналт шалгалтад хамрагдсан үйлдвэрүүдээс Төв аймгийн Баянцогт сумын нутаг дахь Даргиатын ам ХХК-д 06/393/121 тоот, Нийслэлийн Багахангай дүүргийн нутаг дахь Хангайн ган эрдэнэ ХХК-д  06/393/117 тоот, Дархан-Уул аймаг дахь Хатуу төмөр ХХК-д 06/393/118 тоот, Нийслэлийн Багахангай дүүргийн нутаг дахь Синвоюань ХХК-д 06/393/120 тоот, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг дахь Алсын өртөө ХХК-д 06/393/119 тоот, Нийслэлийн Налайх дүүргийн нутаг дахь Металл опт ХХК-д  06/393/116 тоот  улсын байцаагчийн акт гарган хүргүүлж үйл ажиллагааг зогсоолоо.

          Иймд цаашид байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд дээрх баталгаагүй үйлдвэрийн ган туйванг худалдан авахгүй байх, барилга байгууламжид хэрэглэхгүй байх, ийм ган туйван хэрэглэсэн барилгад орон сууц захиалахгүй байхыг иргэдэд зөвлөж байна.
 
 

Холбоотой мэдээ