ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НАЙДВАРЖИЛТИЙН 1-Р ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НАЙДВАРЖИЛТИЙН 1-Р ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

               Нэг. Шалгалтын зорилго, хугацаа

 

         Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2011 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын баталсан  2011 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02/05 тоот удирдамжийн дагуу аймаг, нийслэлийн цахилгаан эрчим хүчний  найдваржилтын  нэгдүгээр  зэрэглэлд  хамрагдах  хэрэглэгчдийн  өөрийн  мэдлийн  аваарийн эх үүсвэр, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үеийн аюулгүй  ажиллагааны  бэлэн  байдалд “Эрчим хүчний тухай” хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчид болон хангагч, хэрэглэгч байгууллагуудын инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулан

 

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 112 тоот тушаалаар “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журам”-ыг батлан гаргаж хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэлийг тодорхойлсон  байна.

 

       Журамд нэгдүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчид нь хангагчийн харьяаны шугам сүлжээнээс тэжээгддэг 2 талын тэжээлтэй байхаас гадна өөрийн мэдлийн аваарийн эх үүсвэртэй байх бөгөөд эдгээрийн аль нэг нь тасрахад өөр хоорондоо автомат залгагдах схемтэй мөн өөрийн мэдлийн эрчим хүчний бэлтгэл эх үүсвэрийг ажиллуулахад зориулсан түлш, сэлбэг материал, багаж, хэрэгслэлийн нөөцтэй байх бөгөөд бэлтгэл эх үүсвэрийн ажиллагааны байнгын бэлэн байдлыг хангах үүрэгтэй гэж заасан байна.

 

Хяналт шалгалтаар цахилгаан хангамжийн найдваржилтын нэгдүгээр зэрэглэлд хамрагдах нийт 266 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 465 цэг байгууламж,189 инженер техникийн  ажилтнууд  хамрагдсан байна.

 

      Эрчим хүчний нэгдүгээр зэрэглэлийн  хэрэглэгчдийн  найдвартай  бэлэн  байдлыг хангуулж зөрчил арилгуулах тухай дүгнэлт, хугацаатай албан шаардлагыг Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Ч.Мөнхбаярт болон аймгийн засаг дарга нарт, мөн Онцгой байдлын ерөнхий газарт, “МҮОНРТ”-д хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв.

 

        Аймаг нийслэлийн хэмжээнд нийт улсын байцаагчийн 45 заалттай 51 дүгнэлт, 86 заалттай 87 хугацаатай албан шаардлагыг холбогдох газруудад хүргүүлж 4 аж ахуйн нэгж, 4 албан тушаалтанд нийт 1140,000 /нэг сая нэг зуун дөчин мянган төгрөг/-ын шийтгэвэр ноогдуулж ажиллав.

 

                                                                 Дүгнэлт

 

         1. Төрийн  ордон, “Чингис хаан” Олон улсын  нисэх  буудал, ИНЕГазрын харъяа орон нутгийн нисэх буудлууд зэрэг хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж нь  найдваржилтын  нэгдүгээр  зэрэглэлийн  шаардлагын  түвшинг хангаж байна.

 

        2. Төрийн захиргааны төв болон аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хангагч, хэрэглэгчдийн ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй, бэлтгэл тэжээл, аваарийн эх үүсвэр, шаардлагатай түлш, материал, хэрэгслэлийн нөөцгүй зэргээс найдваржилтын нэгдүгээр зэрэглэлд хамаарагдах хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага бүрэн хангагдаагүй байна.

 

        3. Аймаг, нийслэлийн эрчим хүчний  зохицуулах зөвлөл нь үүргийнхээ дагуу хангагчаас хэрэглэгчид үзүүлэх үйлчилгээний найдвартай байдлыг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлаа хууль, журмын шаардлагын түвшинд зохион байгуулж хэрэгжүүлээгүй байна.

 

        4. Цахилгаан эрчим хүчний найдваржилтийн нэгдүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны бэлэн байдалд хийсэн хяналт шалгалтаар “Эрчим хүчний тухай” хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт 28.5 хувьтай байна.

 

       5. Цахилгаан эрчим хүчний найдваржилтийн нэгдүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчдэд хийгдсэн хяналт шалгалтыг НМХГ, Булган, Дархан-уул, Орхон, Сэлэнгэ, Завхан, Увс аймгийн МХГ-ууд хангалттай, Дорнод, Говь-Алтай, Өмнөговь аймгийн МХГ-ууд хангалтгүй хийж гүйцэтгэсэн байна.

 

                                       Цаашид авах арга хэмжээний санал

 

        1. Салбарын яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн засаг дарга нар “Эрчим хүчний тухай “ хууль, дүрэм, журам, шийдвэрийг хэрэгжүүлж дээрх зөрчил дутагдлыг арилгах ажлыг зохион байгуулах.

 

        2. Нутаг дэвсгэрийнхээ цахилгаан хангамжийн найдваржилтын нэгдүгээр  зэрэглэлд хамрагдах улсын онцгой чухал объектүүдийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн шинэ техник, технологоор шинэчлэн үйлчилгээний түвшинг хангах, схемийг найдваржуулах, засвар үйлчилгээг тогтмолжуулах, өөрийн эх үүсгүүртэй болоход шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

 

Холбоотой мэдээ