Модон бүтээцийн норм ба дүрэм

Модон бүтээцийн норм ба дүрэм

Үндэсний техникийн их сургуулийн багш Ж.Сарантуяа (Доктор Ph.D, МУЗИ) 

Манай улсад барилгын модон бүтээцэд БНбД 54 – 01 – 21 “Модон бүтээцийн төсөллөлт”, угсралтын ажил гүйцэтгэхэд зориулсан БНбД 54 – 02 – 05 “Модон бүтээц” норм ба  дүрмүүдийг мөрдөж байна. 

“Модон бүтээцийн төсөллөлт” БНбД 54-01-21 норм ба дүрэм нь 2021 онд шинэчлэгдэн мөрдөгдөж байгаа билээ. 

Энэхүү шинэчлэгдсэн норм ба дүрэм нь олон нийт, орон сууц, үйлдвэрийн ба шинээр барих, ашиглаж байгаа болон өргөтгөн шинэчлэх барилга, байгууламжид хэрэглэх цул болон наамал модон бүтээцийг төсөллөх аргуудыг тогтоосон юм. Өмнө мөрдөгдөж байсан норм ба дүрэм нь 6 бүлэг, 5 хавсралтаас бүрдэж байсан бол шинэ норм ба дүрэм нь 10 бүлэг, 14 хавсралтаас бүрдэж байгаа юм. 

Уг норм ба дүрэмд модон материал, материалын тооцооны үзүүлэлт, модон бүтээцийн элементүүдийн бат бэх, тогтворын тооцоог 1 – р бүлгийн хязгаарын төлөвөөр, хэв гажилт, хотойлтын тооцоог 2 – р бүлгийн хязгаарын төлөвөөр тус тус  хийж гүйцэтгэх, түүнчлэн хадаасан, боолтон, цавуун холбоосыг тооцож төлөвлөх, модон бүтээцийн найдвартай ажиллагааг хангах бүтээцлэлийн шаардлагууд зэргийг тусгасан байдаг. 

Шинэ норм дүрэмд нэлээд их заалтууд нэмэгдэж орсноос гадна ашиглалтын нөхцлийн анги болон тооцооны үзүүлэлтэд өөрчлөлт орсон. Тухайлбал ашиглалтын нөхцлийн анги нь дараах байдлаар өөрчлөгдсөн. 

Ашиглалтын нөхцөлийн анги

Ашиглалтын үеийн модны чийгшил, %

20 0С температуртай үеийн агаарын хамгийн их харьцангуй чийгшил, %

1 (хуурай)

8-аас ихгүй

40

10-аас ихгүй

50

2 (хэвийн)

12-аас ихгүй

65

3 (чийгтэй)

15-аас ихгүй

75

4 (нойтон)

20- иос ихгүй

85

20-иос их

85-аас дээш

Тайлбар:

 1.  “Ашиглалтын” гэдэгт модны “тэнцвэрт чийгшил”-г хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 
 2. Жилд 2-3  долоо хоногийн туршид хамгийн их чийг богино хугацаанд нэмэгдэхийг зөвшөөрнө.

  Хүснэгт 1. Модон бүтээцийн ашиглалтын нөхцөл 

Мөн модон бүтээцийн тооцооны үзүүлэлт нь дараах байдлаар өөрчлөгдсөн байна. 

Зэргээр ангилсан нарс, гацуур, европ шинэс модны тооцооны эсэргүүцлийг дараах томъёогоор тодорхойлно. 

Энд, R0–модны тооцооны эсэргүүцэл МПа, /ачааллын горим, барилгын гүйцэтгэх үүрэг зориулалтын зэрэглэл, ашиглалтын хугацаа зэргээс хамааруулж БНбД 54-02-21 н хүснэгт болон хавсралтаас авна/ mi- илтгэлцүүрүүдийн үржвэр  /

Хүчдэлт төлөв ба элементүүдийн үзүүлэлт

Модны зэрэгт харгалзах тооцооны эсэргүүцэл

Тэмдэглэгээ

I

II

III

 1. Гулзайлт, ширхгийн дагуух шахалт ба холголт

а/ 50 см ихгүй өндөртэй тэгш өнцөгт огтлолтой элементүүдэд 

/ б, в – д зааснаас бусад/. Огтлолын өндөр 50см –ээс их үед 6.9в заалтыг үз.

21

19.5

13

б/ 11- ээс13 см хүртэл өргөнтэй, 11 – 50 см хүртэл өндөртэй тэгш өнцөгт огтлолтой элементүүд

22.5

21

15

в/ 13 см – ээс дээш өргөнтэй, 13 – 50 см өндөртэй тэгш өнцөгт огтлолтой элементүүд

24

22.5

16.5

г/ Дугуй огтлолтой, тооцооны огтлолдоо нүхгүй элементүүд

-

24

15

 1. Ширхгийн дагуух суналт

а/ Цул модон элементүүдэд

            RC

15

10.5

-

б/ Наамал элементүүдэд


             RC

18

13.5

-

 1. Ширхгийн хөндлөн чиглэлд бүх талбайн шахалт, холголт

2.7

2.7

2.7

 1. Ширхгийн хөндлөн чиглэл дэх орчны холголт

а/ Бүтээцийн тулгуурын хэсэгт, духан тулгуур болон элементүүдийн уулзвар зангилаанд

           Rx

4.5

4.5

4.5

б/ Жийргээр дарагдах хэсэгт холголтын өнцөг 900 – 600 байх үед 


            Rx

6

6

6

 1. Ширхгийн дагуух цууралт

а/ Цул модон элементийн гулзайлтын үед

            Rц

2.7

2.4

2.4

б/ Наамал элементийн гулзайлтын үед

            Rц

2.4

2.25

2.25

в/ Духан тулгуурт хамгийн их хүчдэлтэй үед

            Rц

3.6

3.2

3.2

г/ Наамал холболт дахь орчны цууралтад хамгийн их хүчдэлийн үед

             Rц

3.2

3.2

3.2

 1. Холбоос дахь ширхгийн хөндлөн цууралт

а/ Цул модон элементүүд


Rц.90

1.5

1.2

0.9

б/ Наамал элементүүд

            Rц.90

1.05

1.05

1.05

 1. Наамал модон элементүүдийн ширхэгт хөндлөн суналт

            Rc.90

0.23

0.15

0.12

 1. Ширхэгт 450 өнцгийн тасралт

            RT.45

9

7.5

6

 1. Ширхэгт 900 өнцгийн тасралт

            RT.90

16.5

13.5

12

Тайлбар: 

 1. Барилгын талбай дээр бэлтгэж байгаа бүтээцэд дээрх хүснэгтийн 2а – д өгөгдсөн суналтын тооцооны эсэргүүцлийг 30% - иар бууруулан авна.  
 2. III зэргийн модоор хийсэн, дээврийн дэвсгэр банз, сараалжийн элементийн гулзайлтын тооцооны эсэргүүцлийг 13 МПа – аар авна. 

Хүснэгт 2. Тооцооны үзүүлэлт             

Модон бүтээцийн элементүүдийн 1-р бүлгийн хязгаарын төлөв байдлын гулзайлтын элементийн тооцоонд муруй шугаман наамал модон бүтээцийн тооцоо, гулзайлт – дагуу хүчний үйлчлэлд ажиллах элементүүдийн тооцоонд муруй шугаман наамал модон бүтээцийн тооцоо, модон бүтээцийн холбоосын тооцоонд хагаралт тооцох нагель холбоосын схем, наамал шилбэн холбоосын тооцоонд ерөнхий шаардлага, ширхгийн дагуу наасан шилбэн холбоос, ширхэгт өнцөг үүсгэн наасан шилбэн холбоос, наамал ган нагель холбоос зэрэг олон заалтууд нэмэгдсэн байна. 

Мөн модон бүтээцэд тавигдах галын аюулгүй байдлын шаардлага бүлэг шинээр нэмэгдсэн. Модон бүтээцийн төсөллөлтийн шинэ ба хуучин норм, дүрмийн өөрчлөлтийг бүлэг тус бүрээр харуулья. 

Модон бүтээц БНбД 54 – 01 – 07 /хуучин/

Модон бүтээц 54-01-21 /шинэ/

Хуудасны тоо – 44

Бүлэг – 6

Хавсралт - 5

Хуудасны тоо – 120 гаруй

Бүлэг – 10

Хавсралт - 14

1. Ерөнхий зүйл. Энэхүү нормыг шинэээр барих болон сэргээн засварлах барилга, байгууламжуудын модон бүтээцийн, түүнчлэн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгуурын зураг төсөл зохиоход мөрдөнө. 

Усан техникийн байгууламж, гүүр, мөн түр барилга байгууламжуудын модон бүтээц зураг төсөл зохиоход энэхүү нормыг хэрэглэхгүй.

1. Хэрэглэх хүрээ.  Энэхүү норм ба дүрэм нь олон нийт, орон сууц, үйлдвэрийн ба барилгын бусад салбарт шинээр барьж, ашиглаж байгаа болон өргөтгөн шинэчилж байгаа барилга, байгууламжид хэрэглэж буй цул болон наамал модон бүтээцийг төсөллөх тооцооны аргуудад хамаарна.

Энэхүү норм ба дүрмийг усан техникийн барилга байгууламж, гүүр, суурь болон шон суурийн модон бүтээцийг төсөллөхөд хэрэглэхгүй.

Норматив эшлэлийг бүлгүүд дотроо зааж өгсөн. 

2. Норматив эшлэл.

17 стандарт, норм дүрэм зааж өгсөн

Нэр томъёо, тодорхойлолт байхгүй.

3. Нэр томъёо ба тодорхойлолт.

Үндсэн нэр томъёог тодорхойлж өгсөн. 

Ерөнхий зүйл. Өөрчлөгдөөгүй.

4. Ерөнхий зүйл. Өөрчлөгдөөгүй.

2. Материал.  Ашиглалтын температур чийглэгийн нөхцөл

5. Материал. Ашиглалтын нөхцөлийн анги

3. Материалын тооцооны үзүүлэлтүүд. 

 6. Материалын тооцооны үзүүлэлт

Мод болон фанерийн тооцооны эсэргүүцлүүд 50% иар нэмэгдсэн.

4. Модон бүтээцийн элементүүдийн тооцоо

- Төвийн суналт, шахалтын элемент

- Гулзайлтын элемент 

- Нийлмэл эсэргүүцэлд ажиллах элементүүд

- Модон бүтээцийн элементүүдийн тооцооны урт ба хязгаарын туян чанар

- Фанер, мод хосолсон наамал элементүүдийн тооцооны онцлог

 7. Модон бүтээцийн элементүүдийн 1-р бүлгийн хязгаарын төлөв байдлын тооцоо

- Төвийн суналт, шахалтын элемент

- Гулзайлтын элемент: муруй шугаман наамал модон бүтээцийн тооцоо, 

- Гулзайлт – дагуу хүчний үйлчлэлд ажиллах элментүүд: муруй шугаман наамал модон бүтээцийн тооцоо

- Модон бүтээцийн элементүүдийн тооцооны урт ба хязгаарын туян чанар

- Мод, фанер хосолсон наамал элементүүдийн тооцооны онцлог

- Хязгаарын төлөв байдлын 2-р бүлгийн тооцоо

5. Модон бүтээцийн элементүүдийн холбоосын тооцоо

- Ерөнхий заалт

- Цавуун холбоос

- Духан тулгуурт холбоос

- Цлиндр нагель холбоос

- Сугаралтанд ажиллах хадаас ба шурган холбоос

- Хавтгаалжин тээгэн холбоос  

                   T=0.75bхав

- Сугаралт буюу өмрөлтөнд ажиллаж байгаа ган шилбэн наамал холбоосууд

 

8. Модон бүтээцийн элементүүдийн холбоосын тооцоо

- Ерөнхий заалт 

- Цавуун холбоос

- Духан тулгуурт холбоос

- Цлиндр нагель холбоос: хагаралт тооцох нагель холбоосын схем

- Сугаралтанд ажиллах хадаас ба шурган холбоос


-Хавтгайлжин тээгэн холбоос  

-Наамал шилбэн холбоос: ерөнхий шаардлага, ширхэгийн дагуу наасан шилбэн холбоос, ширхэгт өнцөг үүсгэн наасан шилбэн холбоос, наамал ган нагель холбоос

6. Модон бүтээцийн зураг төсөл зохиох заавар

- Ерөнхий заалт

- Дамнуруу, гол нуруу, дэвсгэр банз

- Нийлмэл дамнуруунууд

- Наамал модон дамнуруу

- Татанга 

- Арк ба свод

- Рам

- Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуурууд

- Модон бүтээцийн найдвартай ажиллагааг хангах бүтээцийн шаардлагууд

9. Модон бүтээцийн төлөвлөлтийн аргачлал

- Ерөнхий заалт

- Дамнуруу, унь мод, дэвсгэр банз

- Цул ба наамал модон дамнуруу /4 заалт нэмэгдсэн/

- Нийлмэл дамнуруу /4 заалт нэмэгдсэн/

- Татанга /3 заалт нэмэгдсэн/

- Арк ба свод 

- Рам

- Модон бүтээцийн найдвартай ажиллагааг хангах бүтээцийн шаардлагууд /9 заалт нэмэгдсэн/

Бүлэг 10. Модон бүтээцэд тавигдах галын аюулгүй байдлын шаардлага

- Гал тэсвэршлийн хязгаар

- Бүтээцийн галын аюул

- Галаас хамгаалах бүрдлүүд

Хавсралтууд

Хавсралт А. Наамал модон бүтээцийн ангилал:

Хүснэгт А.1. Ажиллагааны ангиудын үзүүлэлт

Хүснэгт А.2. Ашиглалтын нөхцлийн анги

Хүснэгт А.3. Ашиглалтын хугацаа

Х1. Модонд тавигдах нэмэлт шаардлагууд

Хавсралт Б. Модны чанарын нэмэлт шаардлагууд

Х2. Нарс, гачуур модны норматив ба түр зуурын эсэргүүцэл

Хавсралт В. Нарс, гачуур, наамал модон элемент болон нэг чиглэлтэй наамал модон хавтангын физик-механик шинж чанар

Хүснэгт В.2. Нэг чиглэлт шпоны түр зуурын ба нормын эсэргүүцэл

Хүснэгт В.3. Зүсмэл материалын физик, механик шинж чанар

Хүснэгт В.4. Бат бэхийн ангиар тогтоосон модон бүтээцийн физик механик шинж чанар

Х3. Мод ба фанерийн нягт

Хавсралт Г. Мод, модон материалын нягт

Х5. Дамнурууны фанеран хана ба хавтангийн тооцооны график

Хавсралт Д. Дамнурууны фанеран хана ба хавтангийн тооцооны график

Х4. Шахалт, гулзайлт, шахалт-гулзайлтанд ажиллаж байгаа элементүүдийн тооцооны өгөгдлүүд

Хавсралт Е. Шахалт болон гулзайлтанд ажиллаж байгаа элементүүдийн тооцооны өгөгдлүүд

Хавсралт Ж. Наамал шилбэ

Хавсралт И. Наамал модон дамнурууны тулгуурын хэсгүүдийн үндсэн талбайгаар бат бэхийн тооцоо хийх

Хавсралт К. Шүдэт метал хавтан холбоос бүхий татангын загварын онцлог шинж чанар

Хавсралт Л. Наамал анкер бүхий дамнурууны тооцоо

Хавсралт М. Наамал холбоос бүхий нуман рамын загварын онцлог

Хавсралт Н. Модон бүтээцийг хамгаалах бүтээцийн арга хэмжээ

Хавсралт П. Шураг болон глухарь /боолтон толгой бүхий шураг/ - ын шинж чанар

Хавсралт Р. Үсгэн тэмдэглэгээ тэдгээрийн тодорхойлолт 


Мөн модон бүтээцийн бат бэхийн тооцоонд найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс дараахь илтгэлцүүрүүдийг тооцно. Үүнд: ашиглалтын нөхцлийн mB , ашиглалтын үеийн температурыг харгалзсан m, огтлолын сулрал тооцсон  mc, антипирин шингээсэн  эсэхийг тооцсон m, модны үүлдэр шилжүүлэх mш, наамал модон бүтээцэд үеийн зузаанаас хамаарсан mye , матмал элементэд mм, наамал элементийн  mб зэрэг илтгэлцүүрүүдийг тус тус тооцно. 

Хэрэв Та 2022 оны 4 сараас эхлэн мөрдөгдөж байгаа модон бүтээцийн төсөллөлтийн норм, дүрэмтэй дэлгэрэнгүй танилцахыг хүсвэл “Барилга МН” сайтын Номын сан цэсний Норм дүрэм хэсгээс сонирхоорой.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ