ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Цалин хөлсийг дотор нь 4-н бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваадаг.Үүнд:

1. Үндсэн цалин

2. Нэмэгдэл цалин

3. Нэмэгдэл

4. Шагнал урамшуулал орно.

Үндсэн цалин гэж: Ажилтаны мэдлэг чадвар ажлын туршлага зэргийг харгалзан байгууллагын удирдлагаас баталж өгсөн тарифт цалин хөлс юм.

Нэмэгдэл цалин гэж: Албан тушаал хавсран ажилласны , орлон ажи лласаны, ажлын байрны тодорхойлолтонд заагаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэсний, сул зогсолтын үеийн хөлс, илүү цаг,шөнийн цаг, баяр ёслолын өдөр ажилласаны, ажил хүлээлцэх хугацааныхөлс, ээлжийн амралтын мөнгө, тэтгэмж, цалинтай чөлөө зэргийг хэлнэ.

Нэмэгдэл гэдэгт: Мэрэгжлийн зэрэг цолны ,ур чадвар, удаан жил, хортой нөхцөл, хөдөлмөрийн нөхцлийн нэмэгдлүүд орно.

Шагнал урамшуулал гэж: Сар, улирал, жилийн үр дүнгийн шагналууд орно.

 

Цалингийн бүртгэлийг НББ-д бүртгэх нь: Цалингийн бүртгэлийн журналын бичилтийн тухай

Цалин хувь хүний орлого болдлг учраас ХАОАТ,НД Шимтгэлийг төлнө. Үндсэн цалин ,илүү цаг болон бусад нэмэгдэл цалингуудын олговол зохих дүнгээс бүх төрлийн даатгал хураамж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг суутган тооцно.

Тухайн хүний цалин 1080 000-с доош бол 10 хувь, төлнө. хэрэв 1080000-с дээш цалинтай бол 108000 төгрөг төлнө. Олговол зохих цалин 70 000-с их бол ХАОАТатвар төлнө.Олговол зохих цалингаас НДШ-ийг хасаад 70 000 доош бол ХАОАТатвар төлөхгүй.

ХАОАтатварыг тооцохдоо = Олговол зохих цалингаас -НДШ х 10 хувь - 7000 төгрөгийг чөлөөлж тооцно.

        Тухайн байгууллага нь ажиллах хүчнийхээ хөдөлмөр зарцуулалт, цаг ашиглалтыг хүн тус бүр дээр нээсэн цагийн бүртгэлээр бүртгэж ажиллавал зохих цалинг ажилласан, ажиллаагүй гэж ялган тооцно. Үүнээс үндэслэн олговол зохих цалинг тооцоолж журналын бичилт хийнэ. ҮҮнд:

       

         Дт                           Кт

   №       Дансны кодууд

     1. 7001              3107 -      Олговол зохих цалингийн дүнгээр Цалингийн Зардал Дт, Цалингийн өглөг Кт

    2. 3107              3103 -      Суутган тооцсон НДШ-ийн дүнгээр Цалингийн өглөг Дт, НДШ өглөг Кт

    3. 3107               3104-       ХАОАТ-ын дүнгээр Цалингийн өглөг Дт, ХАОАТатварын өглөгийн  Кт

    4. 3107              1202-      Урьдчилгаа цалин олгосон үед Цалингийн өглөг ДТ, Цалингийн урьдчилгаа Кт

    5. 3107              1001-       Гарт олгох цалингийн дүнгээр Цалингийн өглөг ДТ, Мөнгө -Кт

    6. 7002              3103-       Байгууллагаас тооцох НДШ-ийн дүнгээр НДШ зардал ДТ, НДШ-ийн өглөг КТ

    7. 3103               1001-       НШД-ийг шилжүүлсэн үед НДШ өглөг ДТ,мөнгө -Кт

    8. 3104              1001-      ХАОАтатварыг ши лжүүлсэн үед ХАОАТ өглөг Дт, мөнгө-Кт

    9. 1202              1001-Цалингийн урьдчилгаа олгох үед Цалингийн урьдчилгаа Дт, мөнгө -Кт-д тус тус

бичилт хийж бүртгэлд тусгана

 

 

Холбоотой мэдээ