“УРГАХ НАРАН” ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ

“УРГАХ НАРАН” ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ

“УРГАХ НАРАН” ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Та бүхэн эдгээр олон төлөвлөгөөг үзээд аль нь хэрэгжсэн эсэхийг тунгаан бодоорой.

“Ургах наран” хороолол Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 120.0 га талбайд төлөвлөгдсөн.

НИТХТ-ийн 2009 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  төлөвлөлтийн хугацаанд 10750 айлын орон сууц баригдан 45.0 мянган хүн оршин сууж, 9000 сурагчтай сургууль, 4500 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 1575 хүн үзэх өрхийн эмнэлэг, 2200 ажлын байр бүхий оффисын барилга, 8400 орчим хүн ажиллах жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламжууд баригдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “100 мянган айлын орон сууц” төслийн “Шинэ хотхон, хороолол барих” чиглэлийн хүрээнд:

Тус хороололд 3500 айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөв.

Нийгмийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламжууд баригдана. Үүнд:

  • 3530 хүүхдийн сургууль,
  • 880 хүүхдийн цэцэрлэг,
  • 265 суралцагчидтай МСҮТ,
  • өдөрт 515 үзлэг хийх хүчин чадалтай өрхийн эмнэлэг,
  • 3380 м2 үйлчилгээний талбай бүхий, 220 ажлын байртай худалдаа, үйлчилгээний төв,
  • 480 суудалтай соёлын төв,
  • 735 м2 талбай бүхий спорт цогцолборыг барихаар төлөвлөж байна.

 

Инженерийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламж, шугам сүлжээнүүд баригдана. Үүнд:
Дулаан хангамж:
Дулааны нийт ачаалал 100.8 Гкал/цаг байх бөгөөд ф150-600 мм-ийн голч бүхий 5.5 км дулааны гол шугам, дулаан дамжуулах 10 төвийг барьж дулаанаар хангахаар төлөвлөв. Хорооллыг дулааны 5 дугаар эх үүсвэр баригдсан нөхцөлд дулаанаар найдвартай хангана.

Ус хангамж, ариутгах татуурга:
Унд, ахуйн хэрэгцээнд шаардагдах 14150 м3/хоног цэвэр усыг төвлөрсөн ус хангамжийн системээс ф100-300 мм-ийн голчтой 5.4 км урт цэвэр усны шугам барьж ханган, хэрэглээнээс гарах бохир усыг ф150-300 мм-ийн голчтой 5.7 км урт ариутгах татуургын шугам барьж, хотын бохир усны төв коллекторт холбоно. Тус хорооллыг цэвэр усаар хангах техникийн нөхцөлийг 2007 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 233/07 тоотоор олгосон бөгөөд усан сангийн буух ф800-ийн шугамаас өөрийн усан сан хүртэл насосны станцаар дамжуулан түгээнэ. Бохирын шугамын хувьд өргөтгөл хийж Налайхын бохир усны шугамд холбоно.

Цахилгаан хангамж:
Тус хорооллыг 110 кВ-ын 101, 102 дугаар шугамнаас 110/10 кВ-ын шинэ дэд станц барих эсвэл, Налайх А, В шугамнаас 35/10 кВ-ын дэд өртөө, 22.2 км урт цахилгаан дамжуулах шугам, РП (хуваарилах байгууламж), иж бүрэн 2 дэд өртөө барьж хангана.

 

Холбоожуулалт:
Төлөвлөж байгаа холбоо нь 600-1200 номероор салбарлана. Автомат телефон станцаар радио өргөн нэвтрүүлгийн программыг хүлээн авч өсгөн тараах ТӨПВ-2х250 Вт чадалтай өсгөгч бүхий радио узельтэй шуудангийн тасаг, ТВ-ийн хүлээн авах станцтай байна. АТС-ыг Улаанбаатар хотын АТС-5-тай 527 дугаар хуваарилах шугамаас холбож, төлөвлөж буй холбооны барилга хүртэл 2 яндант телефоны сувагчлал шинээр байгуулахаар төлөвлөв.

Авто зам:
13.5 км урт хорооллын төв замыг барина.

Хэрэгжилтийн байдал:
Одоо тус хороололд нийт 120 айлын орон сууцны 3 барилга баригдаж ашиглалтад орсон бөгөөд 40 айлын орон сууцны барилга баригдаж байна. Баригдсан орон сууцны барилга нь өөрийн дулааны эх үүсвэр (зуух)-тэй.

Цэвэр усны ф100-300 мм-ийн голчтой 3400 м урттай, 987.1 сая төгрөгийн өртөгтэй шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг “Монинжбар” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын 80.0 орчим хувийг гүйцэтгэсэн бөгөөд 2008 онд 897.5 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. Нийт 1.01 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ариутгах татуургын шугамын угсралтын ажлыг “Боорчи” ХХК гүйцэтгэж байна. Барилга угсралтын ажлын 90.0 орчим хувийг гүйцэтгэсэн бөгөөд 2008 онд 911.6 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна.

Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • Дулааны 5 дахь эх үүсвэрийг барихад 130.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай.

“100 мянган айлын орон сууц” төслийн хүрээнд баригдах “Ургах наран” орон сууцны хорооллын:

Нийт хөрөнгө оруулалт: 468 тэрбум төгрөг.
Үүнээс:
Орон сууцанд        276.4 тэрбум төгрөг;           
Нийгмийн дэд бүтцэд 37.7 тэрбум төгрөг;
Инженерийн дэд бүтцэд 153.9 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарч байна.

Холбоотой мэдээ