Барилгын салбарт мөрдөх олон улсын стандартыг хэрэгжүүлнэ

Манай улсад сүүлийн жилүүдэд барилгажилтын ажил ид өрнөхийн зэрэгцээ хуучин барилгуудыг сэргээн засварлах ажил ч нилээд эрчимтэй явагдаж байгаа билээ. Гэвч аливаа барилгыг барих буюу засварлах явцад хүрээлэн буй орчинд болон нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх, түүнийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, ажил хэрэг болгох явдал зарим талаар орхигдоод байсан билээ.
 
Монголын Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн байруудыг засварлах ажил хийгдэх гэж байгаа бөгөөд засварын зураг төслийг боловсруулахын хамт хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, байгаль орчинд ээлтэй байдлыг хангах олон улсын стандартын дагуу тухайн байруудад Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэж, түүнд үндэслэн “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө” болон“Аюултай ба хортой материалын хог хаягдлын менежментийнтөлөвлөгөө”-г тус тус шинээр боловсруулан засварын ажилд хэрэгжүүлэх гэж байна.
 
АНУ-ын Мянганы Сорилтын Корпорациас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй аливаа үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхээс татгалздаг бөгөөд ийм ч учраас хэрэгжүүлж буй төслүүддээ хүрээлэн буй орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэж, хүрээлэн буй орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг.
 
Манай улсын хувьд цоо шинэ гэж хэлж болохуйц эдгээр төлөвлөгөөнд барилгын засварын явцад бүртгэлийн байруудад болон зэргэлдээ байруудад ажиллаж, үйлчлүүлэх хүмүүс, засварын ажлыг гүйцэтгэх барилгын ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал цаашлаад хүрээлэн буй орчинд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөг урьдчилан тооцоолох, гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авах арга хэмжээг боловсруулснаараа онцлог юм. Уг барилгуудын засварын ажлын тендер одоогоор зарлагдсан байгаа бөгөөд шалгарсан гэрээлэгч нь засварын ажилдаа дээрх төлөвлөгөө, олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллах юм. Ингэснээр манай улсын барилгын салбарт байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ямарваа нэг сөрөг нөлөөгүйгээр барилга засварын ажлыг гүйцэтгэх туршлага хуримтлуулж, мөн дэлхийн жишигт нэг шат ойртон, олон улсын үнэлэмжээ нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм.
 
      www.mca.mn

Холбоотой мэдээ