“Wonderland hotel” барилгын инженерчлэлийн гайхамшиг /Цуврал 2/

“Wonderland hotel”  барилгын инженерчлэлийн гайхамшиг /Цуврал 2/

"Цуврал 1" уншихыг хүсвэл энд дарна уу.

Барилгын байгууламжийн шинжилгээ

Энэхүү барилга нь зураг 12-т үзүүлсэнчлэн нүхэн доторх цамхаг 1, цамхаг 2 болон нүхний гадна талд цамхагуудын холбосон хэсэг бүхий гурван блоктой. 1 болон 2 цамхаг хоорондох газар хөдлөлтийн заадас 13 дугаар зурагт үзүүлсэнчлэн В13 давхараас В2 давхаруудын хооронд хийгдсэн. 


Зураг 12. Барилгын блокын бүдүүвч


Зураг 13. Барилгын газар хөдлөлтийн заадас

Тулааст ган рам нь зочдын өрөөний бүсэд төлөвлөгдсөн. Ган рамын багана нь бетоноор дүүргэсэн, тахир муруй бүхий ган хоолойт хийцлэлтэй. Бетоноор дүүргэсэн ган хоолой бүхий үндсэн багана нь 30мм ханын зузаантай, 600мм голчтой бөгөөд рамны багана, дамнуруу зэргийн гангийн анги нь Q345 юм. Хоолойд дүүргэсэн бетоны бат бэх нь С80 байна. 

Интерконтинентал Шанхай Вондерландын хувийн хэлбэлзлийн шинжилгээг ETABS, MIDAS зэрэг төгсгөлөг элементийн тооцооны программуудыг ашиглан гүйцэтгэсэн. Хувийн хэлбэлзлийн шинжилгээний үр дүнг 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв. Хаалтан доторх утгууд MIDAS программын тооцооны үр дүн болно. 


Хүснэгт 4: Хувийн хэлбэлзлийн шинжилгээний үр дүн

Анхдугаар болон гуравдугаар хувийн хэлбэлзлийн үеийн харьцааг 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн бөгөөд эдгээр харьцаа нь техникийн шаардлагыг хангасан болно. Блок тус бүрийн хэлбэлзэлийн хэлбэрүүдийг 14-16 дугаар зурагт үзүүлэв.

 

Зураг 14. Гадна хэсгийн хувийн хэлбэлзэлийн хэлбэрүүдийн бүдүүвч зураг

(а) Хувийн хэлбэлзэлийн анхдугаар хэлбэр (Y чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(b) Хувийн хэлбэлзэлийн хоёрдугаар хэлбэр (X чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(c) Хувийн хэлбэлзэлийн гуравдугаар хэлбэр (Мушгиралт)


Зураг 15. Цамхаг 1-н хувийн хэлбэлзэлийн хэлбэрүүдийн бүдүүвч зураг

(а) Хувийн хэлбэлзэлийн анхдугаар хэлбэр (X чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(b) Хувийн хэлбэлзэлийн хоёрдугаар хэлбэр (Y чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(c) Хувийн хэлбэлзэлийн гуравдугаар хэлбэр (Мушгиралт)


Зураг 16. Цамхаг 2-н хувийн хэлбэлзэлийн хэлбэрүүдийн бүдүүвч зураг

(а) Хувийн хэлбэлзэлийн анхдугаар хэлбэр (Y чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(b) Хувийн хэлбэлзэлийн хоёрдугаар хэлбэр (X чиглэлд давших хөдөлгөөн)

(c) Хувийн хэлбэлзэлийн гуравдугаар хэлбэр (Мушгиралт)

Барилга газар хөдлөлтөд тэсвэртэй бүтээцийн шаардлагыг (ховор тохиолдох газар хөдлөлтийн үед нурахгүй байх) хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд 3 хэмжээст загварыг Sap2000 программ дээр босгожээ. Бетон дүүргэсэн ган хоолойг загварчлахад налархай нугасны загвар ашигласан. Налархай нугасны загварын үзүүлэлтүүдийг гаргахдаа нэгдсэн бат бэхийн онолыг үндэслэсэн бөгөөл барилгад уян налархай хугацаанд суурилсан шинжилгээний аргыг хэрэглэсэн. Бүтээцийн хэвтээ ачааны үйлчлэл дэх механик шинж чанарыг 17 дугаар зурагт нэг үзүүр нь хөшүүн, нөгөө үзүүр нь нугасан тулгууртай тусгай “энгийн дамнуруу” систем болгон хялбаршуулан үзүүлжээ.

Зураг 17. Барилгын хялбаршуулсан тооцооны схем (нэгж: м)

Энэхүү төслийн газар хөдлөлтийн үйлчлэл нь ердийн барилгын бүтээцээс нилээдгүй ялгаатай ба уг төслийн газар хөдлөлтийн бүтээцлэлийн асуудлыг хариу спекторын аргаар шийдвэрлэх боломжгүй юм. Иймд олон тулгууртай бүтээц бүхий энэхүү барилгын газар хөдлөлтийн бүтээцлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хугацаанд суурилсан шинжилгээний аргыг ашигласан. 

Ерөнхийдөө олон тулгуурт бүтээцийн цаг хугацааны шинжилгээнд газар хөдлөлтийн эрчмийн мэдээллийг оруулах арга нь хоёр төрөл байдаг. Нэг нь хөрсний газар хөдлөлтийн хөдөлгөөний шилжилтийг динамик ачаа болгон ашиглаж динамикийн тэнцвэрийн тэгшитгэлийг абсольют координатын системд бичих  бөгөөд үүнийг шилжилт оруулгатай загвар гэдэг. Нөгөөх нь хөрсний газар хөдлөлтийн хөдөлгөөний хурдатгалыг динамик ачаа болгон ашиглаж динамикийн тэнцвэрийн тэгшитгэлийг абсольют координатын системд бичих ба үүнийг хурдатгал оруулгатай загвар гэдэг. Хэрвээ хурдатгал оруулгатай загвар ашиглавал тооцооны программ тооцооллын үйл явцын үед хурдатгалыг хоёр удаа интеграцладаг ба ингэснээрээ анхдагч хурд болон анхдагч шилжилт гэсэн хоёр тогтмолыг үүсгэдэг. Тооцооны программ нь интеграцлах үйл явцын үед үүссэн хоёр тогтмолыг өөрчлөхгүйгээр шилжилтийн зөрүүний утгыг гарган авдаг. Энэ барилгад шилжилтийн оруулгын загварыг газар хөдлөлтийн эрчмийн мэдээллийг оруулахад хэрэглэжээ.    

Төслийн газар хөдлөлтийн аюулгүй үнэлгээний тайланд дурдсанаар хугацаанд суурилсан шинжилгээний долгионууд нь бүгд зохиомол долгион байсан ба гурван багц зохиомол долгионуудыг сонгон авч ашигласан байна. Гурван багц зохиомол долгионуудаас М болон N цэгүүдэд үүсэх хамгийн их шилжилтийн утгыг 5 дугаар хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 5: Газар хөдлөлтийн долгионуудаас М болон N цэгүүдийн оргил шилжилт


Газар хөдлөлтийн долгионуудын багц тус бүрт Х болон Ү чиглэлийн хурдатгалын хоёр хувилбарыг ажиллах нөхцөл болгон авч үзжээ. Газар хөдлөлтийн долгионы гурван багцыг нийт зургаан ажиллах нөхцөл болгон тооцоолсныг хүснэгт 6-д үзүүлжээ.   

Хүснэгт 6: Ажиллах нөхцөлүүд


Зургаан ажиллах нөхцөл дэх цамхагт бүтээцийн хамгийн их хөндлөн хүчний утгыг 7 дугаар хүснэгтэд үзүүлжээ.

Хүснэгт 7: Төрөл бүрийн ажиллах нөхцөл дэх хамгийн их хөндлөн хүч

Ажиллах нөхцөлүүдэд давхар хоорондын харьцангуй шилжилтийн хамгийн их утга 1/250 дотор байсан нь газар хөдлөлтийн норм ба дүрмийн 1/50 гэсэн шаардлагыг хангаж байсан юм. 1, 2 дугаар ажиллах нөхцөлүүдэд бүтээцийн доод хэсэгт, татангийн алслал болон дээрх бүтээцийн холбоосууд зэрэгт зарим бетон дүүргэлттэй ган хоолойт багануудад налархай нугас үүссэн хэдий ч ган тулгуур болон дамнуруунд налархай нугас үүсээгүй. 3, 4 дүгээр ажиллах нөхцөлүүдэд налархай нугас огт үүсээгүй. 5, 6 дугаар ажиллах нөхцөлүүдэд бүтээцийн доод хэсэгт зарим бетон дүүргэлттэй ган хоолойт багануудад налархай нугас үүссэн мөн бүтээцийн дээд хэсэгт зарим ган тулгууруудад налархай нугас үүссэн хэдий ч дамнуруунд налархай нугас үүсээгүй. Налархай нугасны тархалтыг 18 дугаар зурагт үзүүлжээ.


Зураг 18. Налархай нугасны тархалтын бүдүүвч зураг

Бетон дүүргэлттэй ган хоолойт баганын шахалтын харьцангуй хэв гажилт 0.12% орчим, бат бэхийн хязгаарын шахалтын харьцангуй хэв гажилт 1% -иас хэтэрсэн байна. 1, 2 дугаар ажиллах нөхцөлийн үед налархай нугас үүссэн, бүтээцийн доод хэсэгт байрлах бетон дүүргэлттэй ган хоолойт багануудын нь харьцангуй хэв гажилт болон хугацааны хамаарлын шугамыг 19, 20 дугаар зурагт тус тус үзүүлэв. Бетон дүүргэлттэй ган хоолойт багануудын хамгийн их налархай харьцангуй хэв гажилт 0.16% буюу шахалтын харьцангуй хэв гажилт 0.12%-с бага зэрэг хэтэрсэн байв. Гэхдээ бат бэхийн хязгаарын шахалтын харьцангуй хэв гажилт 1%-д хүрэхээс хол байв. Өөрөөр хэлбэл, бетон дүүргэлттэй ган хоолойт багана нь ховор тохиолдох газар хөдлөлтийн үед сая налархай төлөвт орох бөгөөд налархайжилтийн зэрэг багатай байсан. Түүнчлэн барилга бүтээцийн даацын систем болон бүтээцлэлийн элементүүдийн хөндлөн огтлолын хэмжээ, бат бэх зэрэг нь ховор тохиолдох газар хөдлөлтийн үед ажиллах ёстой шаардлагыг хангаж байгаа юм.


Зураг 19. Цамхаг 1-н налархай нугас үүссэн, бүтээцийн доод хэсэгт байрлах бетон дүүргэлттэй ган хоолойт баганын харьцангуй хэв гажилт хугацааны хамаарлын шугам 

(а) Ажиллах нөхцөл 1, (б) Ажиллах нөхцөл 2       

Зураг 20. Цамхаг 2-н налархай нугас үүссэн, бүтээцийн доод хэсэгт байрлах бетон дүүргэлттэй ган хоолойт баганын харьцангуй хэв гажилт хугацааны хамаарлын шугам

 (а) Ажиллах нөхцөл 1, (б) Ажиллах нөхцөл 2                                      

                             

Уг барилгыг ямар технологиор угрсарсан талаарх мэдээллийг Барилга МН сэтгүүлийн 2021.09 дүгээр сарын дугаараас үргэлжлүүлэн уншаарай. 

Эх сурвалж: The Key Construction Тechnology Research on the Intercontinental Shanghai Wonderland судалгааны өгүүллэгээс хэсэгчлэн орчуулав

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ