Суурийн ажил

Суурийн ажил

 


Барилгын ачааг хүлээн авч буурьт дамжуулах үүрэгтэйбарилгын бүтээцийг суурь гэж нэрлэдэг. Суурийн доор гадаргууг түүний ул гэжнэрлэх ба улнаас газрын гадаргуу хүртэлх эгц босоо зайг суурь суулгалтын гүнгэнэ. Суурь бол барилгын нэг элемент болох бөгөөд түүний хийц, хэлбэр хэмжээ ньсуурийн хөрснөөс хамаарна.

 

Суурь дээр барилгаас ирэх ачаа буурь хөрсний зохиххэсгийг хүчдэлийн төлөв байдалд оруулж улмаар түүнийг хэв гажилтад оруулдаг.Суурийн улнаас доош хүчдэл тархах муж тодорхой хязгаарт хүртэл өргөсөөд байхболовч хүчдэлийн абсолют хэмжээ гүн тийш буурч байна. Шугаман суурийн улныорчимд хөрсөнд үүссэн хүчдэлийг багасгахад суурийн улны хэмжээ их байххэрэгтэй. Квадрат хэлбэртэй багана суурьт хүчдэл илүү түргэн буурдаг. Шугамансуурьт хүчдэл зөвхөн 2 тийш дамждаг бол баганан суурьт 4 тал руугаа жигд дамжинтархдаг. Гол төлөв хөрсний нягтралын явцаас үүссэн буурийн хэв гажилтаасбарилга байгууламж суултанд ордог.

 

Барилгын суурь суулгах хоёр нөхцөл байдаг. Үүнд:

  1.  Зохиомол буурь бэлтгэх
  2.  Хөрсөнд тохируулан бүтээцийг хүчитгэх

 

Суурийнбүтээцийн төрөл

Ачааллын доор ажиллах нөхцөл байдлаар нь суурийгхөшүүн, уян гэж ангилдаг. Хөшүүн суурийг гол төлөв шахалтанд ажилладаг бетон,чулуугаар хийдэг. Уян хийцийн суурийг гулзайлтанд ажилладаг төмөр бетоноорхийдэг.

Шугаман суурь

Гадна дотор хана болон зэрэгцээ тулгууруудын доор ажиллана. Хананы доор ажиллах учир хэлбэрийн хувьд хамгийн энгийн байдаг. Тэгш өнцөгт огтлолтой суурийг барилгын ачаа бага, хөрсний даац харьцангуй өндөр байх үед хэрэглэнэ. Гэхдээ гол төлөв буурь дээр ирэх ачаа хөрсний норматив даралтаас хэтрэхгүй байх шаардлагаар суурийн улыг өндөрсгөнө. Өргөн ултай суурийн огтлол нь трапец байж болно. Суурийн улны өргөнийг сонгохдоо суурийн бүтээц бүхэлдээ гулзайлтад ажиллахгүй байхаар бодож сонгодог.

Төмөр бетон баганан суурь

Хана болон тусдаа бие даасан тулгуурын доор ажиллана. Суурь дээрх ачаа харьцангуй бага байх үед шугаман суурийн оронд баганан суурь хэрэглэх нь тохиромжтой. Баганан суурийг ханын уулзвар болон булангуудад заавал байрлуулах хэрэгтэй. Баганан суурийг суурь суулгах гүн ихтэй өндөр барилгуудад хэрэглэх нь тохиромжтой. Дээрээс ирэх ачаалал болон хөрсний шинж чанараас хамаарч улны өргөн болон шатлалыг сонгоно.

Нил хавтан суурь

 

Нил хавтгай суурь бүхэл бүтэн барилгын доор үргэлж хавтан болон хавиргатай хавтан маягаар ажиллана. Суурь дээр ирэх ачааны хэмжээ их, буурийн хөрсний даац сул үед барилгад үргэлж хавтан суурь хэрэглэнэ. Хавтан суурийг цутгаж хийх бөгөөд хавтан суурь нь хавиргатай эсвэл хавиргагүй, нил, хайрцаг хэлбэртэй гэсэн 4 янзаар хийгддэг.

Шон суурь

Барилга байгууламжийн дор бүтэц султай, даац муутай хөрс орсон байх үед шон суурийг хийнэ. Тэдгээр үеийг нэвтэлж ачааг доод үеийн бат бэх хөрсөнд дамжуулан ажиллана. Сул хөрсний давхаргыг нэвтэлж, бат бэх хад чулуун хөрсөнд тулгуурлах байдлаар ангилна. Үүнд:

Цуваа шонт суурь: Даацын хана болон үргэлжилсэн бүтээцийн тулгуур болгон хийдэг. Дотор нь нэг болон олон эгнээ шонт суурь гэж ангилдаг.

Ганц ба багц шонт суурь: Ачаа ихтэй баганын доор гол төлөв хэрэглэнэ.

Шонт талбай: Сул хөрстэй талбайд хэрэглэх ба шонг хөрсөнд суулгах байдлаар нь цохилтоор, доргиулж, даралтаар, эргэдэж цутгах гэх мэтээр ангилна.

 

ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАРЧИЛГАА

Суурийн ажил гүйцэтгэх ажилбаруудын дараалал:

  1. Бэлтгэл бетоны ажил
  2. Суурийн бэлтгэл ажил
  3. Суурийн арматурын бэлдцийн ажил
  4. Баганан ба шугаман суурийн ажил
  5. Нил хавтан суурийн ажил
  6. Өрөмдөж цутгах төмөрбетон шон суурийн ажил

1.Бэлтгэл бетоны ажилд дараах ажилбарууд орно.

1.1  Шилжүүлсэн тэнхлэгийг суурийн нүхэнд оруулах

1.2  Бетон бэлтгэлийн түвшинг тэмдэглэх

1.3  Бэлтгэл бетоны хэв хашмалын хэмжээ тавих

1.4  Бэлтгэл бетоны хэв хашмалыг угсрах, бэхлэх

1.5  Бэлтгэл бетон цутгах


2.СУУРИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ  

Технологийн дараалал

Технологийн шаардлага

Гүйцэтгэх аргачлал

Хэмжин шалгах

Хүлцэх алдаа

2.1

Суурийн улны хэсгийн ус, чийг тусгаарлалт

-Бэлтгэл бетоны өнгөлгөө тэгшилгээг сайн хийсэн байх

-Ажлын зурагт заасан технологиор гүйцэтгэх

-Ус тусгаарлагч материалыг зай завсаргүй гүйцэтгэх

-Барилга угсралтын хийцийн онцлогоос хамааран суурийг хөрсний усны төвшнөөс доор суулгавал ус тусгаарлагч материалыг бэлтгэл бетон дээр дэвсэн зай завсар гаргалгүй нааж цавуудан хамгаална. /Зураг 1/

-Ус тусгаарлагч материалын бүрэн бүтэн байгааг болон наалт нь зөв хийгдсэн эсэхийг шалгах

-Дараа дараагийн үе шатны ажилбар тус бүрийг гүйцэтгэсний дараа байнгын үзлэг шалгалтыг хийх

0 мм

2.2

Тэнхлэг шилжүүлэн оруулах

-Тэнхлэгийг алдаагүй оруулах

-Барилга угсралтын онцлог болон хийцийн онцлогоос шалтгаалан суурийн хэмжээг шилжүүлсэн тэнхлэгийн цэгээс талбайд теодолитоор оруулна.

-Шилжүүлсэн тэнхлэгүүдийг хэмжилтийн багаж ашиглан шалгах

-Тэнхлэгүүдийг диагональдан шалгах

0 мм

2.3

Бетон бэлтгэлд хэмжээ тавих

-Бэлтгэл бетон дээр тэнхлэгүүдийг татах

-Хана, багана, шат, лифтний хэмжээг алдаагүй тавих

-Хаалга, аркны хэмжээг тэмдэглэх

-Хэмжилтийн багаж ашиглан тэнхлэгүүдийн хэмжээг тэмдэглэнэ.

-Оруулсан тэнхлэгээс хана, багана, шат, лифт, хаалга, аркны хэмжээг тэмдэглэх /Зураг 2/

 

-Ажлын зурагтай тулган диагональдан үзэж тэнхлэг болон бусад бүх хэмжээсүүдийг шалгана.

0 мм

2.4

Өндрийн түвшин шилжүүлэх

-Суурь суулгах төслийн түвшнийг тэмдэглэх

-0.00 түвшнээс суурь суулгах төслийн түвшнийг хэд хэдэн цэгт шилжүүлэн тэмдэглэнэ. /Зураг 3/

0.00 түвшнээс нивелир ашиглан шалгана.

0 ммСуурийн бэлтгэл ажил

 

  1. БАГАНАН БА ШУГАМАН СУУРИЙН АЖИЛ

Технологийн дараалал

Технологийн шаардлага

Гүйцэтгэх аргачлал

Хэмжин шалгах

Хүлцэх алдаа

3.1

Хэв хашмалын бэлдэц

-Ажлын зургийн дагуу хэв хашмалыг бэлтгэх

-Суурийн хийцийг тодорхойлон хэв хашмалыг урьдчилан бэлтгэж, бэлтгэсэн тусгай талбайд хураан хадгална.  /Зураг 5/

-Ажил хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай тоо хэмжээгээр байгааг шалгах

 

0 мм

3.2

Суурийн хэв хашмалын угсралт, бэхэлгээ

-Зураг төсөл, гүйцэтгэлийн зургийн дагуу хэвийг угсарч бэхэлнэ.

-Цутгалтын үед хэв задрахгүй, гажихгүй байх

-Арматурын хамгаалалтын үеийг зураг төслийн дагуу гаргах

-Хэв хашмал угсрах гүйцэтгэлийн зургийг урьдчилан гаргасан байна.

-Суурийг шалган бэлдсэн хэв хашмалаар зургийн дагуу угсран бэхэлгээг тухайн хэв хашмалын төрлөөс хамааруулан бетон цутгалтын явцад задрахааргүй бэхэлнэ.

-Угсарсан хэвэнд 0.00 түвшнөөс суурийн түвшнийг оруулан тэмдэглэнэ./Зураг 6/

-Талбайн инженер, захиалагчийн инженерийн хамт төслийн түвшин, зай хэмжээг шалгаж хэв хашмалын ажлыг хүлээлцэнэ.

10.0 мм

3.3

Суурийн арматурчлал

-Зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх

-Арматурын гаргалгааг хэв хашмал угсарсны дараа хөдөлгөөнгүй бэхлэх

-Суурийн арматурын алхам, диаметр, урт, хамгаалалтын үе, зөрүүлгийг зураг төслийн дагуу угсрах

-Хамгаалалтын үеийг тооцож арматурын алхмын хэмжээг зурж тэмдэглэж өгнө.

-Хана, багана, шат лифтний гаргалгаа нь бетон цутгалтын процессын явцад гэмтэлд орох байрлал нь өөрчлөгдөхөөргүй байна. /Зураг 4/

-Зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн эсэхийг шалгах

7.5 мм

3.4

Суурийн бетон цутгалт

-Суурийн бетон зуурмагийг зурагт заасан маркийн дагуу төслийн түвшинд цутгах

-Доргиурын технологийн зааврын дагуу гүйцэтгэх

-Баганан ба шугаман суурийг үечилж цутгана.

-Суурийн эхний үеийг цутгаж гүний доргиураар нягтруулан тодорхой хэмжээний суулт авсны дараа 2-р үеийг цутгах дарааллаар явагдана.

-Үе хоорондын цутгалтын хугацааг бетон хольцын шинж чанар, маркаас хамааруулан тодорхойлно.

-Өмнө нь цутгаж нягтруулсан үенд доргиурын хошууг 100мм гүн оруулж нягтруулна.

-Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанар доргиурын хүчин чадлаас хамааран гүний доргиурын нэг байранд үргэлжлэх хугацаа 5-10 сек байна. Бетон хольц нягтруулах доргиурыг мэргэшсэн нэг хүнээр гүйцэтгүүлнэ.

-Хэв рүү алхаар тогшиж шалгах

-Хольц нэг жигд байдалтай болсон эсэхийг шалгах

-Доргиурын эргэн тойронд цементэн сүү маш нимгэн үеэр ялгаран гарах шинж гарна.

7.5 мм

3.5

Хэв хашмал хуулах

-Хэв хашмалыг цэгцтэй хураах

-Бетон хольцыг тодорхой хэмжээний бат бэхээ авсны дараагаар хэв хашмалыг хуулах

-Хэв хашмалыг салгах хугацааг цаг агаарын нөхцөл, бетон хийцийн бэхжилт болон бетоны бат бэхэд нөлөөлж болох бусад хүчин зүйлүүдийг харгалзан тогтооно.

-Цутгалтын дараа бетон дээгүүр явах, хэв хашмал байрлуулах үед бетоны бат бэх 1,5МПа-д хүрсэн байх шаардлагатай.

-Бетон эдлэлийн нягтрал, цементэн сүү урссан эсэх, гадаргууг нүдэн баримжаагаар шалгана.

 

3.6

Суурийн ус тусгаарлалт

-Суурийг хөрсний ус, чийгээс хамгаалах

-Зураг төсөлд заагдсаны дагуу гүйцэтгэх

-Суурийн ус, чийг тусгаарлалтыг ажлын зураг төсөлд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Ус чийг тусгаарлалтад хэрэглэх материал нь зураг төсөл болон норм стандартын шаардлагыг хангаж байх

-Бетон гадаргуу нь ус чийг тусгаарлагчийг түрхэж болохуйц хатсан байх

-Гадаргууд наалдсан ховхорч болох хог шороог сайтар хусаж аван шүүрдэж, нарийн тоосонцрыг хийн компрессороор түрхлэг түрхэхээс өмнө цэвэрлэн үлээлгэх

- Ус тусгаарлах түрхлэгийг өнхрүүшээр нэгэн жигд урсалтгүй түрхэн, арзгар гадаргууд түрхэгдээгүй үлдсэн хэсгийг багсаар түрхэж дүүргэж өгнө. 2-р үеийн түрхлэгийн чиглэл 1-р үеийн хөндлөн чиглэлд түрхэх ба амыг 100 мм-н зөрүүлэгтэй даруулж түрхэх.

-Гадаргууд жигд түрхэгдсэн, зай завсаргүй наагдсан эсэхийг шалгана.

10мм

3.7

Суурь хоорондын буцаан дүүргэлт

-Хөлдөж овойлт, суулт үүсгэдэггүй хайрган болон дайрган хөрсөөр дүүргэлт хийх

- Нягтруулах үеийн зузаан 200-300мм байна

-Хөлдөж овойлт, суулт өгдөггүй хөрсөөр дүүргэлт хийнэ

-Хөрсний шинж чанараас хамаарч дүүргэлтийн түвшин хүртэл тодорхой үеэр үелэн нягтруулна

-Хөрсний төрөл шинж чанар болон нягтруулах үеийн зузаан нягтралыг шалгах

 25мм

3.8

Зоорийн шалны цутгалт

-Зураг төслийн дагуу цутгана

- Өнгөлөх

-Шалны хийц нь арматурчлалтай болон арматурчлалгүй байж болно

-Ус зайлуулах суваг, бетоны марк, цутгалтын түвшнийг зурагт заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

- Зориулалтын өнгөлөгч машин болон гар багажаар өнгөлнө /Зураг 7/

-Хэмжилтийн багаж ашиглан түвшнийг шалгана

7.5мм

Шаардлагатай баримт бичиг, ил далд ажлын акт

1

Суурь хийсэн акт, фото зураг

2

Бетон хольцын шинж чанар, бат бэхийн сорилт

3

Арматурын сертификат


 

Үндэсний бүтээн байгуулалтын корпорациас боловсруулан гаргасанБарилгын ажлын технологийн зааварчилгааны “Газар шороо, суурийн ажил” номноос түүвэрлэн оруулав. 

 

 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ