Үл хөдлөхийн салбар нь ДНБ - ний 6 хувийг бүрдүүлдэг

Үл хөдлөхийн салбар нь ДНБ - ний 6 хувийг бүрдүүлдэг
2020 оны гуравдугаар сард  үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын журам батлагдаж, энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгууллага тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ажиллах болсон билээ. Ингэснээр үл хөдлөхийн салбарт хийгдэж байгаа борлуулалтын талбай, үнийн дүн, түрээсийн зах зээл, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, агент, брокеруудын тоо гэх мэт олон талын мэдээлэл иргэдэд нээлттэй болж байгаа юм. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны жилийн эцсийн тайлан нэгтгэлээс үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь тоо мэдээллийг түүвэрлэн хүргэж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд үл хөдлөх эд хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувь хүн, хуулийн этгээд өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд тус салбар нь манай орны нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6 орчим хувийг дунджаар бүрдүүлдэг.  2020 онд 167 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгосон бөгөөд сард дунджаар 18 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын баримт бичгийг холбогдох хууль, журмын дагуу хянаж шийдвэрлэсэн байна. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын салбарын 2020 оны хагас жилийн нэгтгэлд 103 хуулийн этгээд хамрагдсанаас тайлант хугацааны үзүүлэлтээр 83 хуулийн этгээд, эхлэлтийн тайлангаар 20 хуулийн этгээд хамрагдсан. Нийт 153 хувьцаа эзэмшигчийн 1,872,772.0 мянган төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй, 10,549,182.1 мянган төгрөгийн нийт хөрөнгөтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байжээ. Мөн оны жилийн эцсийн салбарын нэгтгэлд 167 хуулийн этгээд хамрагдсанаас тайлант хугацааны үзүүлэлтээр 99 хуулийн этгээд, эхлэлтийн тайлангаар 54 хуулийн этгээд, өмнөх улирлын үзүүлэлтээр 14 хуулийн этгээд тус тус хамрагдсан. Нийт 234 хувьцаа эзэмшигчийн 19,960,513.0 мянган төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй, 43,715,365.3 мянган төгрөгийн нийт хөрөнгөтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

Илүү дэлгэрэнгүй тайланг эндээс үзнэ үү
Холбоотой мэдээ