2020 онд 11 норм шинээр батлаглаад байна

2020 онд 11 норм шинээр батлаглаад байна
2020 онд шинээр батлагдсан норм нормативын талаар БХТ - ийн норм, нормативын хэлтсийн дарга Д.Алтанхуягаас тодрууллаа. 

2021 оны 1 сарын байдлаар 407 барилга байгууламжийн норм, норматив баримт бичиг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Үүнээс заавал мөрдөх барилгын норм ба дүрэм /БНбД/ 187, зөвлөмжөөр мөрдөх барилгын дүрэм /БД/ 212 ширхэг, үлдсэн нь Засгийн газрын тогтоол, үндсэн чиглэл байна. Сүүлийн 5 жилд 87 норм, норматив баримт бичгийг шинэчлэн болон шинээр боловсруулж батлуулсан. Сүүлийн 2 жил төлөвлөлтийн болон төсвийн нормууд дээр анхаарч төлөвлөгөөнд суулган боловсруулж байна. 
    
Шинээр батлагдсан үндсэн нормуудын жагсаалт 

a. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах заавар БД 30-103-21 /БХБСайдын 2021 оны 1 дүгээр тушаал/
b. Барилгын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээг тооцох аргачлал БД 23-105-20 /БХБСайдын 2020 оны 37 дугаар тушаал/
c. Барилгын хүлэмжийн хийн ялгарлыг тоолох, бүртгэх, мэдээлэх журам БД 25-101-20 /БХБСайдын 2020 оны 37 дугаар тушаал/
d. Барилга бүтээцийн тооцооны тайлан, түүний бүрдэлд тавих шаардлага БД 11-123-20 /БХБСайдын 2020 оны 121 дүгээр тушаал/
e. Мяндас полимер арматуртай бетон, төмөр бетон бүтээц БД 52-110-20 /БХБСайдын 2020 оны 12 дугаар тушаал/
f. Барилгын технологийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт, технологийн үйл ажиллагааны автоматжуулалтын зураг төсөл боловсруулах БД 43-106-19 /БХБСайдын 2019 оны 123 дугаар тушаал/
g. Барилга байгууламжийн цахилгаан төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг тооцоолох аргачлал БД 43-107-19 /БХБСайдын 2019 оны 124 дүгээр тушаал/
h. Барилга байгууламжийн төсвийн суурь нормыг хэрэглэх аргачлал БД 81-119-18 /БХБСайдын 2019 оны 6 дугаар тушаал/
i. Барилгын дулаан хамгаалалт БНбД 25-01-20 БХБ- ын сайдын 2020 оны 146 дугаар тушаал
j. Барилга доторх усан хангамж ариутгах татуурга БНбД 40-05-16/20 БХБ - ын сайдын 2020 оны 97 дугаар тушаал 
k. Эмнэлэгийн барилга БНбД 2021 оны 3 дугаар тушаал 

Салбарт нэн тэрүүнд чухал шаардлагатай, чухал ач холбогдолтой хэд хэдэн нормууд батлагдсан. Тухайлбал, 
1. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах заавар БД 30-103-21
Энэхүү норм хэрэгжиж эхэлснээр Хот байгуулалтын баримт бичгийн талаар захиалагч, хэрэгжүүлэгч байгууллага, зураг төсөл зохиогчид, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд нэгдсэн тодорхой ойлголттой болж, зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх даалгавар боловсруулах, судалгаа, мэдээлэл бүрдүүлэх, төлөвлөлтийн үндсэн шийдэл боловсруулах, санал авах зөвшөөрөлцөх, баталгаажуулах, хот байгуулалтын баримт бичиг, зураг төслийг хадгалах, хэрэгжүүлэх ажил илүү боловсронгуй болж байгаа юм. Уг баримт бичиг нь тогтвортой хөгжил, бүсчилсэн хөгжил, үндэсний аюулгүй байдлын болон ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нутагшуулан, байгаль газарзүй, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий орон зайн төлөвлөлтийг  боловсруулахад энэхүү зааврыг зөвлөмжөөр ашиглана. 

2. “СП 240.1311500.2015 “шингэрүүлсэн байгалийн хийн бага хүчин чадлын үйлдвэрлэл болон хийн ашиглалт. Галын аюулгүй байдлын шаардлага”
Хийн үйлдвэрлэл, хийн агуулах барих, хийн хоолойн ажилд галын аюулгүй байдлыг хангах шаардлага тулгарч байсан. Тиймээс  МУ - ын засгийн газрын 2019 оны 107 дугаар тогтоол “Барилгын үйл ажиллагаанд олон улсын байгууллага, гадаадын барилга байгууламжийн норм, дүрэм, стандартыг бүртгэх, хэрэглэх журам”-ын дагуу ОХУ-ын “СП 240.1311500.2015 “шингэрүүлсэн байгалийн хийн бага хүчин чадлын үйлдвэрлэл болон хийн ашиглалт. Галын аюулгүй байдлын шаардлага”, “СП 326.1311500.2017 “Шингэрүүлсэн байгалийн хийн агуулах. Галын аюулгүй байдлын шаардлага” норм, нормативын бичгүүдийг 2 жил түр хэрэглэх хугацаатайгаар бүртгэж, боловсруулагдаж эхлээд байна. 
“СП 240.1311500.2015 энэхүү норматив баримт бичгээр шингэрүүлсэн байгалийн хийг (LNG, цаашид ШиБХ) газар дээрх бүрэн тусгаарлалттай, давхар ханатай резервуартай агуулахын барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, төлөвлөх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэхэд мөрдөнө.  
Харин “СП 326.1311500.2017 норматив баримт бичигт шингэрүүлсэн байгалийн хийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг (хийг шингэрүүлэх, шингэн хийг хийн төлөв байдалд оруулах) бага хүчин чадалтай байгууламж буюу байгууламж дээрээ 200 тонноос ихгүй хий агуулсан, нэг криоген сав нь 260 м3, ажлын даралт нь 0,8 МПа-аас илүүгүй, цагт 10 тонн хүртэл шингэрүүлсэн хий үйлдвэрлэх чадалтай үйлдвэрийн болон ашиглалтын барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, төлөвлөх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэхэд мөрдөнө. 

Шинэчилсэн нормууд 

1. Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ БД 81-16-20 /БХБСайдын 2020 оны 108 дугаар тушаал/ Зураг төслийн жишиг үнэ 2012 оныхоос 55%-иар өссөн.
2. Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД 81-95-12*/20 /БХБСайдын 2020 оны 30 дугаар тушаал/ 

3. Барилгын эдийн засаг, төсөв үнэ бүрдлийн норм дүрмүүдэд 2019-2020 онд нилээд шинэчлэлтийг хийсэн. Тодруулбал,
- БХБС-ын 2019 оны 217 дугаар тушаалаар Барилгын ажилчдын тариф цалингийн жишиг шинэчлэгдэн батлагдаж,  цалингийн жишиг 2 дахин өссөн.
- БХБС-ын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” шинэчлэгдэж батлагдсан. Энэ дүрмээр хөдөлмөр хамгааллын зардлыг барилгын нийт төсөвт өртгийн 5 орчим хувиар төсөвт тооцогддог болсон.
Уг тариф, дүрмийг Төсвийн тухай хуулийн заалттай уялдуулан 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс мөрдөж эхлээд байна. Барилгын ажилчдын шинэчилсэн тарифт цалингийн жишгийг мөрдөж эхэлснээр Барилга, байгууламжийн төсөвт өртөг 30-40 орчим хувь өсөх тооцоо гарсан бөгөөд энэхүү өсөлтийг Барилгын тухай хуулийн дагуу Сангийн яамтай зөвшилцсөн байна. 

4. Хөдөлмөр зарцуулалтын нэгж хугацааны нормыг батлуулснаар 12000 гаруй барилга, сантехник, цахилгаан, холбоо дохиоллын төсвийн суурь нормын шинэчлэлтийг энэ оноос хийж эхэлнэ. Төсвийн суурь норм шинэчлэгдэн батлагдсанаар Барилга барих хугацааны нормыг бас шинэчлэн батлуулах ажил эхлэх юм. 

5. Барилга, байгууламж инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын жишиг хугацаа /БД13-104-20/ барилгын дүрэм 2020 оны БХБС-ын 231 дүгээр тушаалаар батлагдсан. Энэхүү дүрмээр барилга байгууламжид урсгал болон их засвар хийх хугацаа, барилгын төвөгшлийн ангилалаар ашиглалтын жишиг хугацааг тодорхойлсон.

Түүнчлэн 2006 оноос хойш шинэчлэгдээгүй байсан төсөвт тооцогддог хөдөлмөр зарцуулалтын нэгж хугацааны 34 эмхэтгэл нормыг шинэчилж, БХБС-ын тушаалаар батлуулах шатандаа явж байгаа юм. 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ