Хашаандаа явган хүний замыг өөрсдөө хийцгээе

Хашаандаа явган хүний замыг өөрсдөө хийцгээе

Урин дулаан цаг ирж хашаа болон эзэмшил газар, зуслангийхаа гадна талбайд тохижилт хийхээр бэлдэж байна уу? Гадна талбайн тохижилтын хамгийн чухал хэсэг нь явган хүний зам юм. Учир нь хашаан доторх ногоон байгууламжаа хүний хөлд үрэгдүүлж, сүйдлэхгүйн тулд та явган хүний зам тавих нь нэн хэрэгтэй зүйлийн нэг юм. Ингэхдээ хөдөлгөөний урсгалаа оновчтой тооцох нь чухал. Хашаандаа явган замыг ямар зарчим, шаардлагын дагуу хийх, Монгол улс болон олонулсад  дагаж мөрддөг стандартын дагуухэрхэн хийхээ мэдэхгүй байвал бид танд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.  

Явган зам гэдэг нь авто замын дагуух замын хашлаганаас барилга байгууламжийн нүүр хүртэлх зайг явган хүний зорчих чөлөө гэдэг. Зөвхөн хүн зорчиход зориулсан явган хүний зорчих чөлөөний нэг хэсгийг явган хүний замгэнэ. Энэ нь хашаанд гэрийн үүднээс хашааны хаалга хүртэлх зайд хийгдэх замыг мөн хэлж байгаа юм. Та явган замаа заавал гэрийн үүднээс хаашааны хаалга хүртэл хийхгүйгээр дурын газарлуугаа чиглүүлэн хийж ч болох юм.  

Явган хүний чөлөөтэй зорчих боломжийг хангасан зам нь доор дурдсан шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. Үүнд;

- Саад болох биет байхгүй байх

- Жигд тогтвортой, халтиргаанаас хамгаалсан гадаргуутай 

- Гэрэлтүүлэг сайтай 

- Дагуу налуу бага (5%-иас бага) 

- Хөндлөн хэвгий бага (2%-иас бага) 

Явган хүний замын хавтанд тавигдах шаардлага 

Явган хүний замын хавтан жигд өнгөтэй байх бөгөөд бетон хавтангийн чулуу нь ил гараагүй, завсаргүй, тэгш байхаас гадна явган зорчигчийг халтирахаас хамгаалсан хамгаалалттай байна. Хавтангаар хучилт хийхдээ тэргэнцэртэй хүний тэргэнцрийн дугуй хавтангуудын хооронд орж хөдөлгөөн нь саатахгүй байвал зохино. Явган хүний замын хавтанг барилгын ажилд ашиглахаас өмнө үйлдвэрлэгчийн сертификатыг ТИ-т танилцуулж, зөвшөөрөл авсан байна. 

Явган хүний замд ашиглах хавтангийн геометр хэмжээс нь MNS4699:2016 “Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага” стандартын дагуу хүснэгтэд заасан хүлцэх алдааны дотор байна. 

 Хүснэгт. 1  Явган хүний замын хавтангийн хүлцэх алдаа /мм/ 

Явган хүний замын нормын харьцуулалт 

Явган хүний замын хэмжээг тодорхой харьцуулалт хийж замыг сайжруулахын тулд Монгол орны одоогийн мөрдөж байгаа явган хүний замын норм дүрмийг Хятадын БНбД, Канадын норм дүрэмтэй харьцуулав.                                      

Хүснэгт.2 Явган хүний замын төлөвлөлтийн харьцуулалт


Монгол орны стандартад нийцсэн зам ба ногоон
АНУ-ын туслах замын хэсгийг огтлолыг харуулсан байдалЯвган хүний зам хийх дарааллыг танилцуулж байна. Үүнд:


  1. Хөрс хуулах буюу газрын хөрсийг хуулж талбай бэлдэх

Өндрийн тvвшинг сонгож, чиг утас, метрийг ашиглан хэмжилт хийх ажил дууссаны дараа газрын єнгєн хєрсийг авч буталсан чулуу эсвэл хайргаар дүүргэж газрыг тэгшилнэ. Хэрэв ажлын талбай нь их бол шаардагдах техникийг хэрэглэнэ.

2Цементээр бэхжүүлсэн элсэн дэвсгэр үе хийх                                2%-ийн цементээр бэхжүүлсэн элсэн дэвсгэр үе