Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны төлөвлөлт

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны төлөвлөлт

Хүн төрөлхтний эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт хурдацтай нэмэгдэж байгаа ба эрчим хүчний хэрэглээг хангагч түлшний шаталтаас ялгардаг хорт хийнүүд нь дэлхийн дулаарал, цаг агаарын өөрчлөлтийн голлох шалтгаан болж байна. Эрчим хүчийг хэмнэх нь үүнээс гарах гол арга зам ба эрчим хүчний зөв ухаалаг хэрэглээнд сургаж хэвшүүлэх, хэмнэлттэй дэвшилтэт техник технологи ашиглах, сэргээгдэх эрчим хүчийг хэрэглэх нь эрчим хүчийг хэмнэх аргууд юм. Эрчим хүчийг хэмнэдэг барилгыг дотор нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга, пассив сууц, тэг эрчим хүчний сууц гэж ангилдаг. Ердийн барилгатай харьцуулахад өрхийн хэрэглээндээ цахилгаан болон бусад эрчим хүч бага зарцуулдаг, халаалтад шаардагдах дулааны хэмжээ 70кВт.цаг/м2.жил- ээс бага байх барилгыг эрчим хүчний хэмнэлттэй гэж үздэг. Архитектур төлөвлөлт, барилгын хийц технологи, ахуйн техник гэсэн гурван үндсэн хүчин зүйлийг зохистой, үр ашигтайгаар төлөвлөснөөр барилгыг эрчим хүчний хэмнэлттэй барих боломж бүрдэнэ.  Архитектур төлөвлөлт нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын хувьд томоохон үүрэгтэй ба түүнийг тавигдах шаардлагын дагуу төлөвлөснөөр дулааны эрчим хүчийг 40 хүртэл хувь хэмнэх боломж бүрддэг.

Дараах үндсэн шаардлагуудыг архитектур төлөвлөлтөд анхаарах хэрэгтэй байдаг:

 • Барилга нь цомхон хэлбэртэй буюу аль болох гадаргуугийн талбай багатай байх
 • Өмнө зүг рүү харсан хаших бүтээцийн талбайг аль болох их байлгах
 • Барилгын бүх гадаргуу нь маш сайн дулаалгатай, дулааны алдагдалгүй байх
 • Хийц, төлөвлөлтийн аргаар нарны эрчим хүчийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх
 • Өрөөний зохион байгуулалт, бүсчлэлийг зөв зохион байгуулах.
 • Өрөөний зохион байгуулалтанд дулаан солилцоо болон агаар сэлгэлтийн онцлогийг харгалзах
 • Байгалийн гэрэлтүүлгийг аль болох урт хугацаатай байхаар тооцоолох
 • Барилгад дулаан тусгаарлалт болон дулаан нөөцлөх өндөр чанартай материал, хийц бүтээц хэрэглэх
 • Хэрэгцээнд таарсан агаар сэлгэлт ба халаалт, цэвэр бохир усны системтэй байх

Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууцыг төлөвлөхөд хэд хэдэн суурь мэдээллүүд тодорхой байх шаардлагатай. Үүнд:

   • Тухайн барилга баригдах газрын шаардлагатай үндсэн нөхцлүүдийг тогтоох ба үүнд цаг агаар, газрын зураглал буюу топограф, ургамал, байгалийн ба зохиомол саад, хөрсний бүтэц, хөрсний усны түвшин,цэвдэгшилт зэрэг орно.
   • Барилгад шаардлагатай дулаан цахилгааны эрчим хүчний ойролцоо нөөц, үүсвэр байгаа эсэх (төвлөрсөн цахилгаан, дулаан хангамж, биомассын эх үүсвэрүүд)
   • Эрчим хүчний хувьд хэмнэлттэй, байгаль орчинд халгүй байх зорилгоор төлөвлөлтийн болон хийц бүтээцийн боломжит хувилбаруудыг судлах, боловсруулах, харьцуулах
   • Санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэрийг судлах
   • Ашиглалтын зардлыг урьдчилан тооцоолох
   • Цэвэр усан хангамж болон бохир ус зайлуулах системийн төлөвлөлт зэрэг болно.

        Архитектур төлөвлөлтөнд харгалзан үзэх шаардлагатай хүчин зүйлүүд:

    Орон зай, хэлбэр дүрс- Архитектур төлөвлөлтийн үндсэн зарчмын дагуу барилга хэдийчинээ цомхон дүрс хэлбэртэй байна, төдийчинээ бага дулаан алдана, бага эрчим хүч хэрэглэнэ. Энэ нь дөрвөлжин хэлбэртэй эсвэл бага зэрэг сунгасан тэгш өнцөгт хэлбэртэй барилга байвал илүү юм. Барилгын консоль, веранд, тагт зэрэг хэсэглэлүүд нь гадна хаших бүтээцийн хэмжээг нэмэгдүүлдэг учраас барилгын дулаан алдагдлын хэмжээг ихэсгэдэг.

    Зүг чиг-Барилгын зүг чиг ба нарны тусгал, сүүдэрлэлттэй холбоотой үзүүлэлтүүд нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлтөд

    чухал нөлөөтэй байдаг. Орон сууцны үндсэн өрөө тасалгаануудын цонхыг өмнө зүгт хандуулж байрлуулах хэрэгтэй. Барилгын орон зайн чиглэлийг өөрчлөх замаар үндсэн өрөө тасалгаануудыг өдрийн турш нарны шууд тусгалтай ашигтай зүгт байрлуулах нь чухал.

    Шилэн гадаргууны дулаан алдагдал- Шилэн гадаргууны дулаан алдагдал ердийн хана, хучилт зэрэг хийцүүдээс их байдаг. Цонхны шиллэг гадаргуу нь аль болохоор өмнө зүг харсан хананд томоохон талбай байрлаж, бүх өвлийн турш сүүдэрлэхгүй байж чадвал халаалтын улиралд эрчим хүчийг илүү үр дүнтэй хэмнэж чадна. Цонхыг өмнө зүгээс 20 градусаар хазайлган байрлуулахад л эрчим хүч хэмнэх боломж 5 хувиар буурдаг байна. Хойд зүгт харсан цонхыг аль болох бага талбайтайгаар төлөвлөж байх хэрэгтэй.

    Өрөөний зохион байгуулалт, хэмжээ Орон сууцны өрөөний температур 18-20°С байх нь тохиромжтой гэж үздэг. Гэхдээ шөнийн цагт тухайлбал унтлагын өрөөнд 15°С хүртэл бууруулах боломжтой. Энэ нь мөн дулааны эрчим хүчийг хэмнэх боломжийг бүрдүүлдэг. Өрөөнүүд бүгд ижил температуртай байх шаардлагагүй байдаг. Тиймээс өрөөнүүдийг дулаан, сэрүүн гэж ангилан хуваах нь тохиромжтой. Зочны болон ажлын өрөөг аль болох барилгын төв болон өмнө хэсэгт байрлуулж, харанхуй өрөө, унтлагын өрөө, үүдний өрөө зэргийг барилгын хойд хэсэгт байрлуулах нь илүү тохиромжтой. Гадна хаалгыг салхины голлох чиглэлийн эсрэг талд байрлуулах нь дулаан алдагдлыг буурулна. Амины орон сууцанд дулаан, агааржуулалт, усан хангамж, бохирын шугам, цахилгаан хангамж ба холбооны шугам сүлжээтэй байх нөхцөлийг харгалзсан байх ёстой бөгөөд заавал байрлуулах шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжийг бодолцон сууцны өрөөнүүдийн талбай, хэмжээг тогтооно.

       Зочны өрөөний хэмжээг нь 1:1, 1:2 гэсэн харьцаанд багтаах нь тохиромжтой. Гэхдээ урт хэсэг нь нүүр талтайгаа параллель буюу уртын дагуу байрлах нь гэрэлтүүлгээр хангахад илүү тохиромжтой болдог. Орон зайн төлөвлөлтийн хувьд ихэвчлэн төв хэсэгт байрлуулах бөгөөд хооллох өрөө, шат, хөлийн өрөө, гонх буюу үүдний өрөө зэрэгтэй ойрхон байрлах нь тохиромжтой. Хоёроос дөрвөн ам бүлтэй айлд зочны өрөө 18-20 м2, дөрвөөс зургаан хүнтэй өрхөд 20- 24м2 талбайтай байх нь зохимжтой. Өрөөний өргөн 3,2-3,6м, урт нь 5-6м байвал тавилга хэрэгсэлийг байрлуулахад илүү тохиромжтой. Унтлагын өрөөний тавилгын тохиромжтой байршлыг тооцоолон өрөөг 1:1,5, 1:2 харьцаатай тэгш өнцөгт болон квадрат хэлбэртэй төлөвлөх нь тохиромжтой байдаг. Дулааны алдагдлыг багасгах зорилгоор өрөөг нарийн талаар нь нүүр талд гаргадаг. Хамгийн бага өргөн тэнхлэгээрээ 2.7м, өрөөний урт байгалийн гэрэл хүлээн авах шаардлагын дагуу 6 м-ээс ихгүй байна. Унтлагын өрөөний хэмжээ 14-16м2 орчим талбайтай байна. Гал тогооны тавилга тоног төхөөрөмж байрлуулахыг тооцож өрөөний орон зайн цэвэр урт 2,4м-ээс багагүй, тавилга тоног төхөөрөмжийг нэг эгнээгээр тавих тохиолдолд цэвэр өргөн нь 1,7м-ээс багагүй, хоёр эгнээгээр тавих нөхцөлд тавилга хооронд хүн зорчих цэвэр зай 0,9м-ээс багагүй байна.    • АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗАГВАР, ТӨСӨВ

    Хийц: Өрөгт бүтээц (Евро блок)

    Хэмжээ: 10.22 Х 9.30 м

    Дотор талбайн хэмжээ:

    79,42 м2 (МNS 6058:2009)

    Халаалтын шийдэл: Цахилгаан                                                      Байгуулалт                                                                                  Огтлол


    Цалингийн зардал                                                                                                                                        2019 оны 5 дугаар сарын байдлаар


    ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ                                                                                                                                              2019 оны 5 дугаар сарын байдлаар


    Та "Амины орон сууцны шилдэг 100 загвар" каталоги захиалах бол ЭНД дарна уу


    "Амины орон сууцны шилдэг 100 загвар" каталоги хүргэлттэй боллоо


    СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

    АНХААРУУЛГА:
    Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

    Холбоотой мэдээ