Барилгын салбарт шинээр батлагдсан норм, дүрмүүдтэй танилц

Барилгын салбарт шинээр батлагдсан норм, дүрмүүдтэй танилц
Барилга хот байгуулалтын сайдын тушаалаар дараах дүрэм, журам, нормууд шинэчлэгдэн батлагдаад байна. Үүнд: 

1.Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам
Зураг төсөлд магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээд нь зөвлөх инженер, зөвлөх архитектор, тэргүүлэх     төсөвчин мэргэшлийн зэрэгтэй, зураг  төслийн байгууллагад тухайн мэргэжлийн чиглэлээр 15-аас   доошгүй жил     ажилласан, дунд зэргийн төвөгшилтэй барилга байгууламжийн 40-өөс     доошгүй зураг төсөл боловсруулсан,  мэргэжлийн чиглэлийн 3-аас     доошгүй барилгын норм нормативын баримт бичиг, стандарт     боловсруулсан, боловсруулахад хамтран оролцсон, мэргэжлийн  хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх ёстой бөгөөд өөрийн мэргэжлийн чиглэлийн норм, нормативын баримт бичгийн сантай байх юм. Түүнчлэн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна
•Барилга байгууламжийн төвөгшлийн бүх ангилалд хамаарах  барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах  тусгай зөвшөөрөлтэй байх 
•Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байртай /ажлын болон уулзалтын өрөө, архив, норм, нормативын баримт бичиг бүхий номын сан/ байх;
•Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх чиглэл тус бүрээр 2-оос доошгүй орон тооны эксперттэй байх бөгөөд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байх
•Цахим мэдээллийн программ хангамжтай байх ёстой бөгөөд хариуцлагын даатгал хийлгэх хэрэгтэй 


2.Барилга, байгууламжийн төсөв зохиоход хэрэглэгдэх барилгын ажилтны тарифт цалингийн жишгийг шинэчлэн баталж, 2021 оны нэгдүгээр сарын 1 -нээс эхлэн мөрдөхөөр боллоо  
Тарифт цалинг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, зорилтот санхүүжилтээр болон аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүн өөрийн хөрөнгөөр барих барилга байгууламжийн төсвийг тооцоход ашиглана. 
Барилгын ажилтны цагийн тарифт цалинг мэргэжлийн 1-6 зэрэг тус бүр шинэчлэн тогтоожээ.
Энэхүү жишгийг 
•Өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүн тухайн жилийн үнийн өсөлт, хэлбэлзлийг үндэсний статистикийн хорооноос тооцсон индекс
•Өрхийн амьжиргааны түвшний үзүүлэлт буюу жишсэн 1 хүний хоногт авах илчлэг /ккал/-ээр өрхийн хүнсний хангамж, үнийн өсөлтөөс хэрхэн өөрчлөгдсөн өөрчлөлтийн хувь 
•Өрхийн сарын орлогод үндсэн цалингийн эзлэх хувийн жин хэмжээ зэргийг тооцоолон гаргасан байна. 


3.Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам
Эдгээр шаардлагыг хангасан этгээдэд эрх олгох бөгөөд 3 жилийн хугацаатай олгож, мөн хугацаагаар сунгах юм.Эрх авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 

•Эрх  авах тухай хүсэлтээ албан бичгээр гаргах 
•Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дүрмийн баталгаажуулсан хуулбар
•Шаардлагын дагуу инженер, техникийн ажилтан нэг бүрийн иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажуулсан хуулбар           
•Суурь нөхцөл, шаардлагад заасан хэмжилт, боловсруулалтын багаж, программ хангамжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
•Хэмжилтийн болон боловсруулалтын багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт, тохируулгын гэрчилгээний хуулбар.
•Суурь нөхцөл, шаардлагад заасан мэргэшлийн зөвлөх зэрэгтэй инженер нь мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй 2 хүртэлх хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллаж болно. Гэрээг мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна
•Мэргэжлийн байгууллагын эрх авсан, эрхийн хугацаа сунгуулах, гэрчилгээг нөхөн авсан хуулийн этгээд нь гэрчилгээ, гэрээний үнийг зохион байгуулагч байгууллагад төлнө.
•Эрх эзэмшигч эрхийн хугацаа дуусахаас 30 ба түүнээс доошгүй өдрийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ зохион байгуулагч байгууллагад ирүүлнэ


4.“Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам" 2020 оны хоёрдугаар сарын 27- нд батлагдан, мөрдөж эхэллээ  


Энэхүү журам барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламж шинээр барих, шинэчлэх, өргөтгөх, засварлах, буулгахад үүсэх хог хаягдал болон барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэлээс гарах хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, цэвэрлэх, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагааг эрхлэх харилцааг зохицуулахад ашиглах бөгөөд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ -ууд мөрдөнө. Уг журмын дагуу барилгын хог хаягдлыг мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэн өгсөн эсэхийг харгалзан үзэж, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтэд тусгана гэдгийг заасан байна. 

Барилгын хог хаягдлыг ангилах, хадгалахдаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь үүсгэж буй барилгын хог хаягдлаа эх үүсвэр дээр нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх шинж чанараар тодорхойлж  “аюултай”, “хяналттай”, “энгийн” зэрэглэлд ангилан ялгах ёстой бөгөөд тайланг ажил дууссанаас хойш нэг сарын дотор аймаг, Нийслэлийн барилгын салбарын төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлэх юм.

Дахин боловсруулах боломжтой барилгын хог хаягдалд цаас, хуванцар, хөнгөн цагаан, төмөр, металл, зэс, гууль, тэдгээрээр хийсэн бүх төрлийн материал бүтээгдэхүүн, шил, мод, модон эдлэлийн хаягдал, дуу дулаан тусгаарлах материалууд, хөөсөнцөрийн хаягдал, резин, уур, ус, чийгээс хамгаалах бүх төрлийн хуйлмал материалууд, чулуу, бүх төрлийн бетон, төмөр бетон эдлэл, тоосго, чулуу, өнгөлгөөний хавтан, керамикийн хаягдал, автозамын асфальт бетон, бүх төрлийн төмөр эдлэл, бүх төрлийн цахилгаан, холбооны кабелийн утас, барилгын суурь ба талбайн тэгшилгээ, цэвэрлэгээнээс гарсан хөрс шороо зэрэг ордог байна.  
Дахин ашиглах боломжтой барилгын хог хаягдалд суурийн блок, бүх төрлийн ялуу, хучилтын хавтан, татанга, төмөр бетон дам нуруу, тоосго, ханын блок, угсармал барилгын ханын хавтгайлж, модон эдлэл, эдэлхүүн, бүх төрлийн сав, баглаа, боодол орно
Устгах, булшлах барилгын хог хаягдалд барилгаас гарсан асбест болон хортой бодис агуулсан, хортой бодисоор бохирдсон, мөнгөн ус агуулсан хаягдлууд болон хортой бодис агуулсан хөрс, шороо, чулуу, нунтаг шороо, бетон, тоосго, өнгөлгөөний хавтан, керамикийн хаягдал, мод, шил, хуванцар зэргийг хэлнэ.


5.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн "Хилийн цэсийн зургийг хадгалах, ашиглах, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тусгах журам" 2020.01.22-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан байна.


6. “Барилгын салбарын бүртгэл, мэдээллийн маягт, нөхөх заавар” - ыг шинэчлэн баталлаа. 

7. “Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах, хэрэглэх дүрэм” 


Холбоотой мэдээ