Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын журам батлагдлаа

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын журам батлагдлаа
Өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Санхүүгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх олон улсын байгуулага хуралдаж (ФАТФ) манай улсын  мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн стратеги хангалтгүй хэмээн үзэж “Саарал жагсаалт”-д оруулсан.
Тиймээс Монгол Улс уг жагсаалтаас гарахын тулд ФАТФ-ын өгсөн зөвлөмжийн дагуу шат дараалсан арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм. Энэ ажлын хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам” -ыг шинээр боловсруулан баталлаа. Тус журмын гол зүйлүүдийн тухай товчлон хүргэж байна. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлагаас 
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ 15 сая төгрөг байна
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээс бүрдүүлээгүй, хууль ёсны орлого байна
 • Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн байгуулагад бүртгүүлсэн байх
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын агентаар 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай, агентуудыг мэргэшил, арга зүйгээр хангаж ажиллах, 1-ээс доошгүй брокертой, 1-ээс доошгүй агенттай байх
 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын тухай болон эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх
 • Хөрөнгө оруулж буй мөнгөн хөрөнгийн дүн, гарал үүслийн талаар Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээллээ хүргүүлсэн байх
 • Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт, шалгалтад хамрагдана 
Тусгай зөвшөөрөл олгох , олгохоос татгалзах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох тухай

 • Тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг гүйцэт ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 30 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл ажлын 14 хоногоор сунгаж болно.
 • Тусгай зөвшөөрлыг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйлчилгээний төрлийг тодорхой тусгана
 • Тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримт нь шаардлага хангахгүй бол мөн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн бол үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.
 • Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 1 жилийн дотор дахин хүлээж авахгүй

Тусгай зөвшөөрлийн хүчингүй болгох нөхцөлүүд

 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан
 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буулгасан
 • Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг 3 буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн 
Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох

 • Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурт үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээд, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч, брокер хамаарна
 • Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авилга хээл хахууль, санхүүгийн болон эдийн засгийн гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй 
 • Сүүлийн таван жилийн хугацаанд салбарын ёс зүйн дүрмийг зөрчөөгүй байх
 • Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд харшлаагүй байх   

Тус журамтай бүрэн эхээр нь танилцах бол  энд  дарна уу


Холбоотой мэдээ