Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалт 9 сард эхэлнэ

Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалт 9 сард эхэлнэ
Барилга хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.07.05-ны өдрийн А/124 тоот тушаалаар Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2018 оны нэгдсэн хөтөлбөр төлөвлөгөө батлагдсан.
Батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу МБИХ-оос зохион байгуулах ЗААВАЛ болон СОНГОН суралцах багц цагийн сургалтууд ирэх 09-дугаар сараас эхлэн явагдах юм.
 
Иймд 2018 онд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг шинээр горилох, сунгах инженерүүд сургалтанд суух хүсэлтээ холбооны training@mace.org.mn цахим хаягаар ирүүлэх боломжтой юм байна.
           
   Хүсэлт ирүүлэхэд дараахь мэдээллийг оруулсан байна
           
  1.  Сургалтанд суух инженерийн овог нэр, регистрийн дугаар
  2.  Мэргэжлийн хүрээ /хавсралт хөтөлбөр, төлөвлөгөөнөөс харах/
  3.  Мэргэжлийн зэрэг / мэргэшсэн/зөвлөх зэрэг шинээр авах гэх мэт   
  4. Ажиллаж буй байгууллагын нэр, албан тушаал
  5. Холбогдох утас, эмайл

                                         Багц цаг хангах тайлбар:
Мэргэшсэн инженерийн зэрэг шинээр горилогч нь Заавал суралцах 5 багц цагийн, сонгон суралцах 5 багц цагийн сургалтанд суусан байна.
Мэргэшсэн инженерийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь заавал суралцах 5 багц цагийн, сонгон суралцах 5 багц цагийн сургатанд, бие даалтын 5 багц цаг хангасан байх ёстой.
 
       Зөвлөх инженерийн зэрэг шинээр горилогч нь  мэргэшсэн инженерийн зэрэг нь хугацаагүй болсноос 3 жилийн дотор зөвлөх зэрэг горилох бол Заавал суралцах 3 багц цагийн сургалтанд, 3 жилээс дээш болсон зөвлөх зэргээ сунгах бол заавал суралцах 5 багц цагийн, сонгон суралцах 5 багц цагийн, бие даалтын 5 багц цагийг хангасан байх ёстой ажээ.
 
                             Энэ талаар мэдээлэл өгөх утас: 330985
 

Холбоотой мэдээ