Барилга, хот байгуулалтын сайд ойрын өдрүүдэд болж байгаа цаг үеийн асуудлаар газар хэлтсийн дарга нартай санал солилцов

Барилга, хот байгуулалтын сайд ойрын өдрүүдэд болж байгаа цаг үеийн асуудлаар газар хэлтсийн дарга нартай санал солилцов
 

Барилга, хот байгуулалтын сайд ойрын өдрүүдэд болж байгаа цаг үеийн асуудлаар газар хэлтсийн дарга нартай санал солилцов.

Шуурхай зөвлөгөөн 09:30 цагт дуусав.

Шуурхайгаас дараах үүрэг даалгавар өгөв. Үүнд:

1. Экспертийг сонгон шалгаруулах журмыг батлуулж, Экспертийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулах. ББМҮБХЗГ
Л.Билэгжаргал

2. “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, “Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах асуудлаа эцэслэж бэлэн болгох. ББМҮБХЗГ
Л.Билэгжаргал

3. “Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл”-ийг цахимаар олгох ажлын бэлтгэлийг хангаж 2019.01.01-нээс эхлүүлэх арга хэмжээг авах. ББМҮБХЗГ
Л.Билэгжаргал

4. Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр ТББ-аар гүйцэтгүүлэх /сургалт, тусгай зөвшөөрөл/ ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт дүгнэлт өгч, ирэх онд ямар зарчмаар хийх талаар танилцуулах. ТЗУГ
У.Отгонбаяр

5.Сайдын шуурхайд харьяа байгууллагууд, газар хэлтсийн дарга нар биечлэн оролцож байх талаар мэдэгдэл хүргүүлэх /гадаад томилолттойгоос бусад үед/. ТЗУГ
У.Отгонбаяр

6. Сайдын зөвлөлийн хурал болон Сайдын шуурхайн ирцийн мэдээ, тайланг танилцуулах. ТЗУГ
У.Отгонбаяр

7.Хурлын танхим, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах. ТЗУГ
У.Отгонбаяр

8. Бүх харьяа байгууллага, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон ОУБ-ын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн нэгжүүд, газар хэлтсүүд хийсэн ажлаа, хийгдэх томоохон ажлуудаа хэвлэл мэдээллийн бүх хэрэгслээр сурталчилах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Харьяа байгууллага, Газар хэлтсүүд

9. Бүх харьяа байгууллага, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон ОУБ-ын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн нэгжүүд, газар хэлтсүүд 14 хоногт хийсэн ажлаа, ирэх 14 хоногт хийгдэх томоохон ажлуудаа шуурхай болгон дээр тайлагнах. Харьяа байгууллага,
Газар хэлтсүүд

Холбоотой мэдээ