Геодези, кадастрын зураглал

2019-11-06
 
 
Манай компани нь 2007 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс одоо хүртэл нийт 15000 орчим иргэн, аж ахуй нэгжид үйлчилгээгээ хүргэсэн байна. Улаанбаатар хот нь өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж шинээр олон хороолол үүсэж байна. Манайх ихэвчлэн Улаанбатар хотын харъяа 8 дүүрэг болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн байна.
  • Геодезиийн хээрийн хэмжилт, боловсруулалт
  • Том масштабын байрзүйн зураглал
  • Авто замын геодезийн зураглал
  • Инженерийн шугам сүлжээний зураглал
  • Нэгж талбарын байршлын кадастрын зураг
  • Эдлэн газрын хил заагын улаан шугам
  • Газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн зууч
  • Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгөх
  • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх 
  • Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх

Менежертэй холбогдох